Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Laufen - Tyskland) – brottmål mot Gavril Covaci

(Mål C-216/14)1

(Begäran om förhandsavgörande – Straffrättsligt samarbete – Direktiv 2010/64/EU – Rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden – Förfarandespråk – Strafföreläggande genom vilket bötesstraff föreläggs – Möjlighet att bestrida föreläggandet på ett annat språk än förfarandespråket – Direktiv 2012/13/EU – Rätt till information vid straffrättsliga förfaranden – Rätt att bli informerad om anklagelsen – Delgivning av strafföreläggande – Förfarande – Skyldighet för den tilltalade ett utse ett delgivningsombud – Fristen för att bestrida strafföreläggandet börjar löpa från delgivningen till delgivningsombudet)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Laufen

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Gavril Covaci

Domslut

Artiklarna 1–3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden ska tolkas på så sätt att de inte utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, som den i det nationella målet, enligt vilken det i ett straffrättsligt förfarande inte är tillåtet för den mot vilken ett strafföreläggande har utfärdats att bestrida detta föreläggande skriftligen på ett annat språk än förfarandespråket, trots att vederbörande inte behärskar sistnämnda språk. Detta gäller dock under förutsättning att de behöriga myndigheterna inte enligt artikel 3.3 i direktivet anser att ett sådant bestridande mot bakgrund av det aktuella förfarandet och omständigheterna i det enskilda fallet utgör en väsentlig handling.

Artiklarna 2, 3.1 c samt 6.1 och 6.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden ska tolkas på så sätt att de inte utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, som den i det nationella målet, enligt vilken den tilltalade i ett straffrättsligt förfarande, om denne saknar hemvist i den medlemsstaten, måste utse ett delgivningsombud för delgivning av ett strafföreläggande som denne är föremål för. Detta gäller dock under förutsättning att den tilltalade faktiskt har hela den föreskrivna fristen till sitt förfogande för att bestrida detta föreläggande.

____________

1 EUT C 253, 4.8.2014.