Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Španělsko) dne 23. září 2015 – Ramón Margarit Panicello v. Pilar Hernández Martínez

(Věc C-503/15)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Ramón Margarit Panicello

Odpůrkyně: Pilar Hernández Martíne

Předběžné otázky

Odporují články 34 a 35, čl. 207 odst. 2, čl. 207 odst. 3 a čl. 207 odst. 4 zákona 1/2000, které upravují správní řízení o zaplacení odměny, článku 47 Listiny základních práv Evropské unie1 , když vylučují možnost soudní kontroly? V případě kladné odpovědi:

Je soudní tajemník (Secretario Judicial) v rámci řízení podle článků 34 a 35 zákona 1/2000, „soudem“ pro účely článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie?

Odporují články 34 a 35 zákona 1/2000 článku 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 2 směrnice 93/13/EHS2 a čl. 6 odst. 1 písm. d) a článkům 11 a 12 směrnice 2005/29/ES3 v tom, že vylučují kontrolu případných zneužívajících klauzulí nebo nekalých obchodních praktik, jež obsahují smlouvy uzavřené mezi advokáty a fyzickými osobami, které jednají pro účely, které nespadají do rámce jejich obchodní nebo výrobní činnosti nebo povolání, z úřední povinnosti?Odporují články 34 a 35 zákona 1/2000 článku 6 odst. 1, čl. 7 odst. 2 a [bodu 1 písm. q) přílohy] směrnice [93/13/EHS] v tom, že při rozhodování věci vylučují ve správním „řízení o zaplacení odměny“ provádění důkazů?

____________

1 Úř. věst. 2000, C 364, s. 1. Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Úř. věst. L 149, s. 22).