Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Hispaania) 23. septembril 2015 – Ramón Margarit Panicello versus Pilar Hernández Martínez

(kohtuasi C-503/15)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Ramón Margarit Panicello

Kostja: Pilar Hernández Martínez

Eelotsuse küsimused

1.    Kas seaduse 1/2000 (tsiviilkohtumenetluse seadustik) artiklid 34 ja 35 ning artikli 207 lõiked 2, 3 ja 4, mis reguleerivad maksmata tasu nõuete (jura de cuentas) menetlust, on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 471 , kuna need välistavad kohtuliku kontrolli võimaluse?

Jaatava vastuse korral: kas kohtusekretär on seaduse 1/2000 artiklites 34 ja 35 sätestatud menetluse raames „kohus” Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 267 tähenduses?

2.    Kas seaduse 1/2000 artiklid 34 ja 35 on vastuolus direktiivi 93/13/EMÜ2 artikli 6 lõikega 1 ja artikli 7 lõikega 2 ning direktiivi 2005/29/EÜ3 artikli 6 lõike 1 punktiga d ning artiklitega 11 ja 12, kuna need välistavad omal algatusel toimuva kontrolli selle üle, kas advokaadi ja selliste füüsiliste isikute vahel, kes tegutsevad oma kutsealast erineval eesmärgil, sõlmitud lepingud sisaldavad ebaõiglaseid tingimusi või ebaausaid kaubandustavasid?

3.    Kas seaduse 1/2000 artiklid 34 ja 35 on vastuolus direktiivi 93/13/EMÜ artikli 6 lõikega 1, artikli 7 lõikega 2 ning direktiivi lisa punkti 1 alapunktiga q, kuna need ei võimalda maksmata tasu nõuete haldusmenetluses tõendeid esitada, et küsimust lahendada?

____________

1 EÜT 2000, C 364, lk 1.

2 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) (ELT L 149, lk 22).