Language of document :

2015 m. rugsėjo 23 d. Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ramón Margarit Panicello / Pilar Hernández Martínez

(Byla C-503/15)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Ramón Margarit Panicello

Atsakovė: Pilar Hernández Martínez

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Įstatymo Nr. 1/2000 34 ir 35 straipsniai ir 207 straipsnio 2–4 dalys, kuriomis reglamentuojamas procesas dėl prašymo išieškoti nesumokėtą honorarą prieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos1 47 straipsniui dėl to, kad jais nesuteikiama galimybė vykdyti teisminę kontrolę?

Jei atsakymas būtų teigiamas, ar vykstant Įstatymo Nr. 1/2000 34 ir 35 straipsniuose numatytam procesui, Secretario Judicial yra „teismas“, kaip tai suprantama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį?

2.    Ar Įstatymo Nr. 1/2000 34 ir 35 straipsniai prieštarauja Direktyvos [93/13/EEB2 ] 6 straipsnio 1 daliai ir 7 straipsnio 2 daliai bei Direktyvos 2005/29/EB3 6 straipsnio 1 dalies d punktui ir 11 bei 12 straipsniams dėl to, kad juose nenumatyta nesąžiningų sąlygų ar nesąžiningų komercinių veiksmų, kurie galbūt numatyti advokatų ir fizinių asmenų, veikiančių su jų profesine veikla nesusijusiais tikslais, sudarytose sutartyse, kontrolė savo iniciatyva?3.    Ar Įstatymo Nr. 1/2000 34 ir 35 straipsniai prieštarauja Direktyvos [93/19/EEB] 6 straipsnio 1 daliai ir 7 straipsnio 2 daliai bei [jos priedo 1 dalies q punktui] dėl to, kad jais daroma kliūčių įrodymams pateikti, kad būtų galima vykstant administraciniam procesui išspręsti ginčą dėl prašymo išieškoti nesumokėtą honorarą?

____________

1 OL C 364, 2000, p. 1. 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288). 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (

„Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, p. 22).