Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Hiszpania) w dniu 23 września 2015 r. – Ramón Margarit Panicello / Pilar Hernández Martínez

(Sprawa C-503/15)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ramón Margarit Panicello.

Strona pozwana: Pilar Hernández Martínez.

Pytania prejudycjalne

1)    Czy art. 34, 35, 207.2, 207.3 i 207.4 Ley 1/2000 (ustawy 1/2000), regulując postępowanie administracyjne dotyczące dochodzenia zapłacenia wynagrodzenia pełnomocnika sądowego, są sprzeczne z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej1 , ponieważ wykluczają one możliwość kontroli sądowej? W przypadku odpowiedzi twierdzącej.

Czy Secretario Judicial (sekretarz sądowy) w kontekście postępowania przewidzianego w art. 34 i 35 Ley 1/2000 jest „sądem” w rozumieniu art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

2)    Czy art. 34 i 35 Ley 1/2000 są sprzeczne z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 2 dyrektywy 93/13/EWG2 oraz z art. 6 ust. 1 lit. d), art. 11 i art. 12 dyrektywy 2005/29/WE3 , ponieważ wykluczają one kontrolę z urzędu ewentualnych nieuczciwych warunków lub nieuczciwych praktyk handlowych zawartych w umowach podpisanych pomiędzy adwokatami a osobami fizycznymi, działającymi w celach niezwiązanych z ich działalnością gospodarczą?3)    Czy art. 34 i 35 Ley 1/2000 są sprzeczne z art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 2 i pkt 3. 1 lit. q) załącznika do dyrektywy 93/13/EWG, ponieważ uniemożliwiają one w praktyce dowód w postępowaniu administracyjnym w sprawie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia pełnomocników sądowych („jura de cuentas”) w celu rozstrzygnięcia sporu?

____________

1 Dz.U. 2000, C 364, s. 1. Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95, s. 29). Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlo

wych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (Dz.U.

L 149, s. 22).