Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Spania) la 23 septembrie 2015 – Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

(Cauza C-503/15)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ramón Margarit Panicello

Pârât: Pilar Hernández Martínez

Întrebările preliminare

Articolele 34, 35, 207.2, 207.3 și 207.4 din Legea 1/2000, care reglementează procedura administrativă a acțiunii în plata onorariilor, se opun articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene1 în măsura în care interzic posibilitatea exercitării controlului judiciar?

În cazul unui răspuns afirmativ, în domeniul de aplicare al procedurii prevăzute la articolele 34 și 35 din Legea 1/2000, Secretario Judicial are calitatea de „instanță”, în sensul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

Articolele 34 și 35 din Legea 1/2000 se opun articolului 6 alineatul (1) și articolului 7 alineatul (2) din Directiva [93/13/CEE]2 și, respectiv, articolului 6 alineatul (1) litera (d) și articolelor 11 și 12 din Directiva 2005/29/CE3 , în măsura în care interzic exercitarea controlului din oficiu al posibilelor clauze abuzive sau al practicilor comerciale neloiale din contractele încheiate între avocați și persoane fizice care acționează cu un scop care nu se încadrează în activitatea lor profesională?

Articolele 34 și 35 din Legea 1/2000 se opun articolului 6 alineatul (1), articolului 7 alineatul (2) și [punctului 1 litera (q) din anexa] la Directiva [93/13/CEE], în măsura în care interzic administrarea probelor în procedura administrativă privind acțiunea în plata onorariilor în vederea soluționării litigiului?

____________

1     JO 2000, C 364, p. 1.     Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/ vol. 2, p. 273).     Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, p. 22, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 260, rectificare în JO 2013, L 129, p. 40).