Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Španija) 23. septembra 2015 – Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

(Zadeva C-503/15)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ramón Margarit Panicello

Tožena stranka: Pilar Hernández Martínez

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali so členi 34, 35, 207(2), (3) in (4), zakona 1/2000 o ureditvi vladnega postopka na podlagi zahtevka za plačilo stroškov v nasprotju s členom 47 Listine Evropske unije o temeljih pravicah,1 ker izključujejo možnost sodnega nadzora? V primeru pritrdilnega odgovora:

Ali je sodni tajnik v okviru postopka iz členov 34 in 35 zakona 1/2000 „sodišče“ v smislu člena 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije?

Ali sta člena 34 in 35 zakona 1/2000 v nasprotju s členoma 6(1) in 7(2) Direktive 93/13/EGS2 in členi 6(1)(d), 11 in 12 Direktive 2005/29/ES,3 ker izključujejo, da bi se po uradni dolžnosti nadzirali morebitni nepošteni pogoji ali poslovne prakse, ki jih lahko vsebujejo pogodbe, sklenjene med odvetniki in fizičnimi osebami, ki delujejo za namen, ki je izven njihovih poslovnih ali poklicnih dejavnosti?Ali sta člena 34 in 35 zakona 1/2000 v nasprotju s členoma 6(1) in 7(2) ter točko 1(q) priloge k Direktivi 93/13/EGS, ker preprečujejo izvedbo dokazov v upravnem postopku na podlagi zahtevka za plačilo stroškov za razrešitev spora?

____________

1 UL 2000, C 364, str. 1. Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288) Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva

o nepoštenih poslovnih praksah) (UL L 149, str. 22).