Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Spanien) den 23 september 2015 – Ramón Margarit Panicello mot Pilar Hernández Martínez

(Mål C-503/15)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Ramón Margarit Panicello

Svarande: Pilar Hernández Martínez

Utgör artikel 47 i Europeiska unionens stadga1 om de grundläggande rättigheterna hinder för artiklarna 34, 35, 207.2, 207.3 och 207.4 i lag 1/2000, vilka innehåller bestämmelser om det administrativa förfarande varigenom advokater och sakförare kan få sina arvodesanspråk fastställda och exigibla (jura de cuentas), mot bakgrund av att de förhindrar möjligheten till domstolsprövning? Om frågan ska besvaras jakande:

Är en domstolstjänsteman (Secretario Judicial) inom ramen för det förfarande som föreskrivs i artiklarna 34 och 35 i lag 1/2000 en ”domstol” i den mening som avses i artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?

Utgör artiklarna 6.1 och 7.2 i direktiv [93/13/EEG2 ] och artiklarna 6.1.d, 11 och 12 i direktiv 2005/29/EG3 hinder för artiklarna 34 och 35 i lag 1/2000, mot bakgrund av att dessa förhindrar en prövning ex officio av eventuella oskäliga avtalsvillkor eller otillbörliga affärsmetoder i de avtal som ingåtts mellan advokater och fysiska personer som handlar för ändamål som faller utanför sin näring eller sitt yrke?

Utgör artiklarna 6.1, 7.2 och [punkt 1 q i bilagan] i direktiv [93/13/EEG] hinder för artiklarna 34 och 35 i lag 1/2000, mot bakgrund av att dessa förhindrar bevisupptagning i det administrativa förfarande varigenom advokater och sakförare kan få sina arvodesanspråk fastställda och exigibla (jura de cuentas) vid prövningen av frågan?

____________

1 EGT C 364, s. 1.

2 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, s. 22)