Language of document :

Euroopa Kohtu (viies koda) 22. oktoobri 2015. aasta otsus (Högsta förvaltningsdomstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – Skatteverket versus David Hedqvist

(kohtuasi C-264/14)1

(Eelotsusetaotlus – Ühine käibemaksusüsteem – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikli 2 lõike 1 punkt c ja artikli 135 lõike 1 punktid d–f – Teenuste osutamine tasu eest – Virtuaalse valuuta bitcoin vahetamine traditsioonilise valuuta vastu – Maksuvabastus)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta förvaltningsdomstolen

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Skatteverket

Kostja: David Hedqvist

Resolutsioon

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 2 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et sellised tehingud, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis seisnevad virtuaalse valuuta bitcoin ühikute vahetamises traditsioonilise valuuta vastu ja vastupidi, ning mille eest võetakse tasu, mis vastab asjaomase ettevõtja poolt valuuta eest makstava ostuhinna ja tema poolt oma klientidelt võetava müügihinna vahele, kujutavad endast teenuste osutamist tasu eest selle sätte mõttes.

Direktiivi 2006/112 artikli 135 lõike 1 punkti e tuleb tõlgendada nii, et selliste teenuste osutamine, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis seisnevad traditsioonilise valuuta vahetamises virtuaalse valuuta bitcoin ühikute vastu ja vastupidi, ning mille eest võetakse tasu, mis vastab asjaomase ettevõtja poolt valuuta eest makstava ostuhinna ja tema poolt oma klientidelt võetava müügihinna vahele, kujutavad endast käibemaksust vabastatud tehinguid selle sätte mõttes.

Direktiivi 2006/112 artikli 135 lõike 1 punkte d ja f tuleb tõlgendada nii, et selliste teenuste osutamine ei kuulu nende sätete kohaldamisalasse.

____________

1 ELT C 245, 28.7.2014.