Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 26. jūnijā iesniedza Obvodní soud pro Prahu 6 (Čehijas Republika) – Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

(lieta C-315/15)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Obvodní soud pro Prahu 6

Pamatlietas puses

Prasītāji: Marcela Pešková, Jiří Peška

Atbildētāja: Travel Service a.s.

Prejudiciālie jautājumi

Vai gaisakuģa sadursme ar putnu ir notikums Tiesas sprieduma Wallentin–Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771; turpmāk tekstā – “Wallentin–Hermann”) 22. punkta izpratnē, vai arī tā ir uzskatāma par ārkārtējiem apstākļiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 , ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 2 (turpmāk tekstā – “regula”), preambulas 14. apsvēruma izpratnē, vai arī uz to neattiecas neviens no šiem jēdzieniem?

Ja gaisakuģa sadursme ar putnu ir ārkārtēji apstākļi regulas preambulas 14. apsvēruma izpratnē, vai preventīvas kontroles sistēmas, kas ieviestas it īpaši lidostu apkārtnē (piemēram, skaņas ierīces putnu atbaidīšanai sadarbībā ar ornitologiem, tādu vietu likvidēšana, kur putni parasti pulcējas un lido, atbaidīšanai izmantojot gaismu, utt.) var uzskatīt par iespējamiem pasākumiem, kas jāveic gaisa pārvadātājam, lai novērstu šādu sadursmi? Kas šādā gadījumā ir notikums sprieduma Wallentin–Hermann 22. punkta izpratnē?

Ja gaisakuģa sadursme ar putnu ir notikums sprieduma Wallentin–Hermann 22. punkta izpratnē, vai to var uzskatīt arī par gadījumu regulas preambulas 14. apsvēruma izpratnē, un vai šādā gadījumā tādu tehnisko un administratīvo pasākumu kopumu, kas gaisa pārvadātājam jāveic pēc gaisakuģa sadursmes ar putnu, lai arī tās rezultātā gaisakuģis nav ticis bojāts, var uzskatīt par ārkārtējiem apstākļiem regulas preambulas 14. apsvēruma izpratnē?Ja tādu tehnisko un administratīvo pasākumu kopums, kas tika veikti pēc gaisakuģa sadursmes ar putnu, lai arī tās rezultātā gaisakuģis netika bojāts, ir ārkārtēji apstākļi regulas preambulas 14. apsvēruma izpratnē, vai no gaisa pārvadātāja var pieprasīt, lai tas, plānojot lidojumus, iespējamo pasākumu ietvaros ņem vērā risku, ka var būs nepieciešams veikt šādus tehniskus un administratīvus pasākumus pēc gaisakuģa sadursmes ar putnu, kā arī ņem vērā šo apstākli lidojumu grafikā?Kā ir jāizvērtē gaisa pārvadā

tāja pienākums izmaksāt kompensāciju regulas 7. panta izpratnē gadījumā, ja kavēšanos ir izraisījuši ne tikai administratīvie un tehniskie pasākumi, kas tika veikti pēc gaisakuģa sadursmes ar putnu, lai arī tās rezultātā gaisakuģis netika bojāts, bet lielā mērā arī ar šo sadursmi nesaistītas tehniskās problēmas novēršana?

____________

1     OV L 46, 17.2.2004, 1. lpp.     OV L 36, 8.2.1991, 5. lpp.