Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Obvodní soud pro Prahu 6 (Česká republika) 26. júna 2015 – Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

(vec C-315/15)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Obvodní soud pro Prahu 6

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Marcela Pešková, Jiří Peška

Žalovaná: Travel Service a.s.

Prejudiciálne otázky

Má sa kolízia lietadla s vtákom považovať za udalosť podľa bodu 22 rozsudku Súdneho dvora EÚ z 22. decembra 2008, C-549/07 (ďalej len „rozsudok Wallentin-Hermann“), alebo ide o mimoriadnu okolnosť v zmysle odôvodnenia 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/20041 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/912 (ďalej len „nariadenie“), alebo ju prípadne nemožno zaradiť pod žiadny z uvedených pojmov?

V prípade, ak sa kolízia lietadla s vtákom považuje za mimoriadnu okolnosť v zmysle odôvodnenia 14 nariadenia, možno zo strany leteckého dopravcu považovať za primerané opatrenie smerujúce k zabráneniu takejto kolízii preventívne kontrolné mechanizmy uplatňované najmä v okolí letísk (ako napríklad plašenie vtákov hlukom, spolupráca s ornitológmi, eliminácia miest, ktoré sú typické pre zhromažďovanie alebo nalietavanie vtákov, svetelné plašenie a pod.)? Čo sa v takomto prípade považuje za udalosť podľa bodu 22 rozsudku Wallentin-Hermann?V prípade, ak sa kolízia lietadla s vtákom považuje za udalosť podľa bodu 22 rozsudku Wallentin-Hermann, možno ju zároveň považovať za udalosť v zmysle odôvodnenia 14 nariadenia a možno v takomto prípade za mimoriadnu okolnosť v zmysle odôvodnenia 14 nariadenia považovať súhrn technických a administratívnych opatrení, ktoré je letecký dopravca povinný vykonať po kolízii lietadla s vtákom, v dôsledku ktorého však nedošlo k poškodeniu lietadla?V prípade, ak sa súhrn technických a administratívnych opatrení vykonaných po kolízii lietadla s vtákom, v dôsledku ktorého však nedošlo k poškodeniu lietadla, považuje v zmysle odôvodnenia 14 nariadenia za mimoriadnu okolnosť, možno od leteckého dopravcu žiadať, aby už v štádiu plánovania letov zohľadnil riziko, že bude nevyhnu

tné pristúpiť k takýmto technickým a administratívnym opatreniam po kolízii lietadla s vtákom a aby túto skutočnosť zohľadnil v rámci primeraných opatrení už v letovom poriadku?Ako sa má posúdiť povinnosť leteckého dopravcu nahradiť škodu v zmysle článku 7 nariadenia v prípade, keď meškanie bolo spôsobené nie len administratívnymi a technickými opatreniami prijatými po kolízii lietadla s vtákom, ktorá nespôsobila poškodenie lietadla, ale vo v

ýznamnej miere aj v dôsledku opravy technickej poruchy nesúvisiacej s uvedenou kolíziou lietadla s vtákom?

____________

1 Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004; Mim. vyd. 07/008, s. 10. Ú. v. L 36, 4.2.1991, s. 5; Mim. vyd. 07/001, s. 306.