Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 listopada 2015 r. – Marcuccio / Komisja

(Sprawa F-33/14)

(Wykluczenie przedstawiciela strony z postępowania – Brak wyznaczenia nowego przedstawiciela – Zaprzestanie przez skarżącego odpowiadania na wezwania Sądu – Umorzenie postępowania)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat Z)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji w sprawie wniosku z dnia 20 stycznia 2013 r. o wypłatę kwoty 700.000 EUR tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę poniesione z racji decyzji o przeniesieniu z urzędu do Brukseli.Sentencja postanowieniaUmarza się postepowanie w sprawie F-33/14, Marcuccio/Komisja.L. Marcuccio pokrywa własne koszty.

____________