Language of document : ECLI:EU:F:2015:103

EUROPOS SĄJUNGOS

TARNAUTOJŲ TEISMO (vienas teisėjas) SPRENDIMAS

2015 m. rugsėjo 21 d.

Byla F‑72/11

Anastasios Anagnostu ir kiti

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2010 ir 2011 m. pareigų paaukštinimo procedūros – Referenciniai daugikliai – Pareigūnų tarnybos nuostatų 6 straipsnio 2 dalis – Pereinamojo laikotarpio priemonės nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. balandžio 30 d. – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 9 straipsnis – Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio bendrosios įgyvendinimo nuostatos – Pareigoms paaukštinti reikalingo balų skaičiaus nustatymas – Neįrašymas į paaukštintų pareigūnų sąrašą – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo A. Anagnostu ir kiti 24 ieškovai iš esmės prašo, pirma, panaikinti Europos Komisijos paskyrimų tarnybos (toliau – paskyrimų tarnyba) sprendimus, kuriais nustatomas pareigoms paaukštinti reikalingas balų skaičius vykdant 2010 ir 2011 m. AD 13 ir AD 14 lygių pareigų paaukštinimo procedūras, ir, antra, panaikinti pareigūnų, paaukštintų priskiriant prie AD 13 ir AD 14 lygių vykdant 2010 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, sąrašą bei Komisijos paskyrimų tarnybos implicitinį sprendimą atsisakyti paaukštinti daugiau pareigūnų priskiriant prie AD 13 arba AD 14 lygio.

Sprendimas:      Panaikinti 2010 m. lapkričio 26 d. Europos Komisijos sprendimus nepaaukštinti A. Antoulas, D. Bruni, D. Nicolaidou‑Kallergis ir A. Xanthopoulos. Atmesti likusią ieškinio dalį. Europos Komisija padengia 4/25 savo bylinėjimosi išlaidų ir iš jos priteisiama 4/25 ieškovų bylinėjimosi išlaidų. Ieškovai, išskyrus A. Antoulas, D. Bruni, D. Nicolaidou‑Kallergis ir A. Xanthopoulos, padengia 21/25 savo bylinėjimosi išlaidų ir iš jų priteisiama 21/25 Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Pareigoms paaukštinti reikalingą balų skaičių nustatantis sprendimas – Parengiamasis aktas – Neįtraukimas – Aktas, kurį galima ginčyti netiesiogiai, pareiškiant ieškinį dėl sprendimo patvirtinti paaukštintų pareigūnų sąrašą panaikinimo

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis ir 90 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnų ieškiniai – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Referenciniai daugikliai – Pareigoms paaukštinti reikalingą balų skaičių nustatantis sprendimas – Ieškinys dėl atsisakymo paaukštinti pareigas – Būtinumas įrodyti galimybę gauti pareigoms paaukštinti reikalingą balų skaičių – Žalos konkrečiam pareigūnui nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Tik priemonės, sukeliančios privalomų teisinių pasekmių, galinčių daryti įtaką ieškovo interesams ir reikšmingai pakeisti jo teisinę padėtį, atsižvelgiant į šį straipsnį, yra laikomos aktais ar sprendimais, kurie gali būti ieškinio dėl panaikinimo dalykas. Kalbant apie aktus ar sprendimus, kurių rengimas apima kelis etapus, visų pirma priimtus per vidaus procedūrą, kaip antai per Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio bendrosiose įgyvendinimo nuostatose numatytą pareigų paaukštinimo procedūrą, reikia pažymėti, jog tik priemonės, išreiškiančios galutinę institucijos poziciją šios procedūros pabaigoje, laikytinos aktais, dėl kurių galima pareikšti ieškinį. Atvirkščiai, tarpinės priemonės, skirtos galutiniam sprendimui parengti, nėra asmens nenaudai priimti aktai, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, ir jas galima ginčyti tik netiesiogiai, pareiškiant ieškinį dėl galimų panaikinti aktų.

Pareigoms paaukštinti reikalingo balų skaičiaus – pavyzdinio ar galutinio – nustatymas yra tik vienas iš nuoseklių etapų pareigų per paaukštinimo procedūrą, kuri baigiasi paskelbus per pareigų paaukštinimo procedūrą paaukštintų pareigūnų sąrašą. Tik šio sąrašo paskelbimas gali turėti įtakos galimų paaukštinti pareigūnų teisinei padėčiai. Vadinasi, pareigoms paaukštinti reikalingą balų skaičių nustatantys sprendimai yra paskyrimų tarnybos sprendimo patvirtinti paaukštintų pareigūnų sąrašą parengiamieji aktai.

Vis dėlto, nors dėl tokių parengiamųjų aktų negalima reikšti atskiro ieškinio dėl panaikinimo, jų teisėtumą visada galima ginčyti pareiškiant ieškinį dėl galutinio sprendimo.

Todėl reikalavimas panaikinti pareigoms paaukštinti reikalingą balų skaičių nustatančius sprendimus yra nepriimtinas.

(žr. 38–42 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. kovo 9 d. Sprendimo Vicente Nuñez / Komisija, T‑10/99, EU:T:2000:60, 28 punktas; 2003 m. kovo 5 d. Sprendimo Staelen / Parlamentas, T‑24/01, EU:T:2003:52, 32, 33 punktai ir juose nurodyta teismo praktika; 2003 m. kovo 19 d. Sprendimo Tsarnavas / Komisija, T‑188/01–T‑190/01, EU:T:2003:77, 73 punktas ir jame nurodyta teismo praktika; 2007 m. gegužės 3 d. Sprendimo Crespinet / Komisija, T‑261/04, EU:T:2007:122, 42 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. gruodžio 13 d. Nutarties Aimi ir kt. / Komisija, F‑47/06, EU:F:2006:134, 64 punktas.

2.      Pareigūnas neturi teisės reikšti ieškinio teisės arba institucijų interesais ir, grįsdamas ieškinį dėl panaikinimo, gali remtis tik konkrečiai jam padaryta žala. Kad įrodytų savo suinteresuotumą sprendimo nepaaukštinti jo pareigų panaikinimu dėl to, kad nebuvo atsižvelgta į atitinkamam pareigų lygiui tariamai taikomą paaukštinimo normą, pareigūnas turi įrodyti, kad, atsižvelgiant į jo asmeninę padėtį ir ypač į bendrą jo surinktų paaukštinimo balų skaičių, neatmestina, kad jis būtų galėjęs gauti pareigoms paaukštinti reikalingą balų skaičių, jeigu būtų taikyta minėta pareigų paaukštinimo norma.

Tačiau kiekviena pareigų paaukštinimo procedūra nepriklauso nuo ankstesnių ar paskesnių paaukštinimo procedūrų, nes per kiekvieną pareigų paaukštinimo procedūrą atskirai nustatomi pareigūnai, kurių nuopelnai turi būti palyginti, ir tokio palyginimo kriterijai. Vadinasi, vien aplinkybė, kad didesnio pareigūnų skaičiaus nepaaukštinimas priskiriant prie tam tikrų lygių per atitinkamą pareigų paaukštinimo procedūrą gali turėti įtakos ieškovų padėčiai pareigūnų, tinkamų paaukštinti priskiriant prie šių lygių, sąraše per paskesnes pareigų paaukštinimo procedūras ir todėl lemti vėlesnį ieškovų paaukštinimą, neturi tiesioginės įtakos jų teisinei padėčiai.

(žr. 56, 57 ir 63 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2009 m. balandžio 24 d. Sprendimo Sanchez Ferriz ir kt. / Komisija, T‑492/07 P, EU:T:2009:116, 26 ir 39 punktai ir juose nurodyta teismo praktika; 2014 m. spalio 16 d. Sprendimo Schönberger / Audito Rūmai, T‑26/14 P, EU:T:2014:887, 39 punktas.