Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 3 декември 2015 г. — Macchia/Комисия

(Дело F-37/13)1

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 207, 20.7.2013 г., стр. 59.