Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 3 december 2015 – Macchia/Commissie

(Zaak F-37/13)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 207 van 20.7.2013, blz. 59.