Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 3 grudnia 2015 r. – Macchia / Komisja

(Sprawa F-37/13)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 207z 20.7.2013, s. 59.