Language of document :

Решение на Общия съд от 11 ноември 2015 г. — Dyson/Комисия

(Дело T-544/13)1

(Директива 2010/30/ЕС — Посочване на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите — Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013 — Компетентност на Комисията — Равно третиране — Задължение за мотивиране)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Dyson Ltd (Malmesbury, Обединено кралство) (представители: F. Carlin, barrister, E. Batchelor и M. Healy, solicitors)Ответник: Европейска комисия (представители: E. White и K. Herrmann)ПредметИскане за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на прахосмукачки (OВ L 192, стр. 1)ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда Dyson Ltd да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 344, 23.11.2013 г.