Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 11. novembra 2015 – Dyson/Komisia

(vec T-544/13)

(„Smernica 2010/30/EÚ – Udávanie spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch – Delegované nariadenie (EÚ) č. 665/2013 – Právomoc Komisie – Rovnosť zaobchádzania – Povinnosť odôvodnenia“)Jazyk konania: angličtinaÚčastníci konaniaŽalobkyňa: Dyson Ltd (Malmesbury, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: F. Carlin, barrister, E. Batchelor a M. Healy, solicitors)Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: E. White a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 665/

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dyson Ltd (Malmesbury, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: F. Carlin, barrister, E. Batchelor a M. Healy, solicitors)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: E. White a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 665/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vysávačov štítkami (Ú. v. EÚ L 192, s. 1)Výrok rozsudkuŽaloba sa zamieta.Dyson Ltd je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 344, 23.11.2013.