Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 12. novembra 2015 – Orthogen/ÚHVT – Arthrex (IRAP)

(vec T-253/13)1

(„Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Spoločenstva IRAP – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Orthogen AG (Düsseldorf, Nemecko) (v zastúpení: M. Finger a S. Krüger, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne D. Walicka a A. Schifko, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Arthrex GmbH (Garching, Nemecko) (v zastúpení: R. Greiffenberg a O. Stöckel, advokáti)Predmet veciŽaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 21. februára 2013 (vec R 382/2012-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi spoločnosťami Arthrex GmbH a Orthogen AG. Výrok rozsudkuŽaloba sa zamieta.Orthogen AG znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) a Arthrex GmbH.

____________

1 Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013.