Language of document : ECLI:EU:F:2015:108

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

22 septembrie 2015

Cauza F‑82/14

Roberto Gioria

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Concursuri generale – Concursul EPSO/AST/126/12 – Legătură de rudenie între un membru al comisiei de evaluare și un candidat – Conflict de interese – Articolul 27 din statut – Recrutarea funcționarilor cu cel mai înalt nivel de integritate – Decizie de excludere a candidatului din concurs”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Gioria solicită, pe de o parte, anularea deciziei din 15 mai 2014 prin care comisia de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AST/126/12 (denumită în continuare „comisia de evaluare”) a confirmat excluderea sa din concursul menționat și, pe de altă parte, despăgubirea pentru prejudiciul moral pe care consideră că l‑a suferit

Decizia:      Respinge acțiunea. Domnul Gioria suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată. Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la suportarea a jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Gioria.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Recrutare – Concurs – Candidat – Omisiunea de a informa despre legătura de rudenie cu un membru al comisiei de evaluare – Încălcarea cerinței de integritate – Excluderea candidatului – Încălcarea obligației de abținere a unui membru al comisiei de evaluare în prezența unei legături de rudenie cu un candidat – Irelevanță

(Statutul funcționarilor, art. 11a și 27)

2.      Funcționari – Concurs – Comisie de evaluare – Respectarea principiilor egalității de tratament și obiectivității – Neregularități susceptibile să aducă atingere obiectivului articolului 27 din statut – Consecințe

(Statutul funcționarilor, art. 27)

3.      Acțiune introdusă de funcționari – Acțiune în despăgubire – Autonomie în raport cu acțiunea în anulare – Admisibilitate în pofida lipsei unei proceduri precontencioase conforme cu statutul – Condiție – Cerere de despăgubiri legată de o acțiune în anulare

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

1.      Simplul fapt că, încălcându‑și obligațiile care îi revin în temeiul articolului 11a din statut, un membru al comisiei de evaluare care are o legătură de rudenie cu un candidat a omis să își informeze omologii care fac parte din comisia de evaluare responsabilă de un concurs la care participă candidatul rudă nu îl poate exonera pe acesta, în calitatea sa de candidat a cărui recrutare impune, în conformitate cu articolul 27 din statut, demonstrarea celui mai înalt nivel de integritate, de răspunderea de a nu fi considerat util să informeze Oficiul European pentru Selecția Personalului și/sau comisia de evaluare despre legătura sa de rudenie cu un membru al comisiei de evaluare, un asemenea demers fiind minimul din ceea ce se așteaptă de la un candidat care aspiră să fie recrutat în calitate de funcționar al Uniunii Europene, cu atât mai mult într‑un context în care oficiul menționat a amintit în mai multe rânduri candidaților interdicția de a intra în contact cu unul dintre membrii comisiei de evaluare.

În consecință, în cadrul largii sale puteri de apreciere, o comisie de evaluare, abilitată să întocmească lista de candidați eligibili în conformitate cu articolul 30 din statut, poate considera în mod întemeiat că un candidat, din cauza legăturii sale de rudenie cu un membru al comisiei de evaluare, chiar dacă acesta participă ca membru într‑un domeniu învecinat, se află fără a informa comisia de evaluare într‑o situație privilegiată în raport cu ceilalți candidați la concursul general și că această situație riscă să aducă atingere condiției esențiale a fiecărui concurs, și anume garantarea tratamentului egal al tuturor candidaților.

(a se vedea punctele 36 și 53)

2.      Principiul egalității de tratament constituie un principiu fundamental de drept al Uniunii, care se aplică în special în domeniul concursurilor și a cărui respectare trebuie supravegheată strict de comisia de evaluare din cadrul concursului cu ocazia desfășurării acestuia. Astfel, comisia de evaluare din cadrul unui concurs este obligată să garanteze că aprecierile sale cu privire la toți candidații examinați sunt efectuate în condiții de egalitate și de obiectivitate și este important ca criteriile de evaluare să fie uniforme și aplicate în mod coerent tuturor candidaților.

Astfel, fiecare eveniment sau situație susceptibilă să perturbe respectarea garanțiilor fundamentale ale egalității de tratament al candidaților și ale obiectivității alegerii efectuate între aceștia riscă să aducă atingere obiectivului pe care articolul 27 din statut îl stabilește pentru orice procedură de recrutare, și anume „asigurarea angajării funcționarilor cu cel mai înalt nivel de […] de competență, de eficiență și de integritate”.

În această privință, comisia de evaluare din cadrul unui concurs dispune de o largă putere de apreciere atunci când se confruntă cu neregularități care pot aduce atingere obiectivului menționat.

În consecință, atunci când existența unei legături de rudenie se descoperă într‑un moment în care avuseseră deja loc probele de selecție, o comisie de evaluare nu dispune de alt mijloc în afară de excluderea candidatului vizat dintr‑un concurs general pentru a garanta că concursul poate continua să se desfășoare cu respectarea strictă a condițiilor de egalitate necesare pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la articolul 27 din statut.

(a se vedea punctele 50-52 și 54)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Hotărârea din 17 ianuarie 2001, Gerochristos/Comisia, T‑189/99, EU:T:2001:12, punctul 25, Hotărârea din 20 ianuarie 2004, Briganti/Comisia, T‑195/02, EU:T:2004:10, punctul 31, Hotărârea din 5 aprilie 2005, Christensen/Comisia, T‑336/02, EU:T:2005:115, punctul 43, și Hotărârea din 13 septembrie 2005, Pantoulis/Comisia, T‑290/03, EU:T:2005:316, punctul 90

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea din 29 septembrie 2009, Aparicio și alții/Comisia, F‑20/08, F‑34/08 și F‑75/08, EU:F:2009:132, punctul 77, și Hotărârea din 12 februarie 2014, De Mendoza Asensi/Comisia, F‑127/11, EU:F:2014:14, punctul 43

3.      Deși o acțiune în despăgubire este admisibilă chiar în lipsa unei cereri adresate administrației în prealabil în acest sens, atunci când există o legătură directă între acțiunea menționată și acțiunea în anulare, situația este diferită atunci când pretinsul prejudiciu rezultă din erori sau omisiuni săvârșite de administrație. În acest ultim caz, atunci când pretinsul prejudiciu nu rezultă din actul a cărui anulare se solicită, ci din erori și omisiuni pretins săvârșite, procedura precontencioasă trebuie să înceapă în mod imperativ printr‑o cerere prin care se solicită administrației să repare acest prejudiciu.

Astfel, concluzii în despăgubire prezentate pe baza reparării prejudiciului pe care un candidat l‑ar fi suferit ca urmare a unei excluderi injuste dintr‑un concurs din motive care nu ar fi prevăzute de nicio reglementare, altfel spus ca urmare a unui comportament nelegal al unei comisii de evaluare, și care nu și‑ar avea originea directă în decizia atacată sunt inadmisibile atunci când nu a fost adresată nicio cerere, în temeiul articolului 90 alineatul (1) din statut, înainte de introducerea acțiunii contencioase în repararea unui asemenea prejudiciu.

Totuși, din moment ce prejudiciul moral își are originea în adoptarea deciziei atacate, luată pentru a garanta desfășurarea unui concurs cu respectarea strictă a condițiilor de egalitate necesare pentru îndeplinirea obiectivului articolului 27 din statut, iar concluziile în anulare au fost respinse, fără să fi fost constatată nicio nelegalitate, trebuie, în consecință, să fie respinse concluziile în despăgubire.

(a se vedea punctele 74, 76 și 77)

Trimitere la:

Curte: Hotărârea din 27 iunie 1989, Giordani/Comisia, 200/87, EU:C:1989:259, punctul 22

Tribunalul de Primă Instanță: Hotărârea din 11 mai 2005, de Stefano/Comisia, T‑25/03, EU:T:2005:168, punctul 78

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea din 24 aprilie 2013, Demeneix/Comisia, F‑96/12, EU:F:2013:52, punctul 87