Language of document : ECLI:EU:F:2015:107

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

22. september 2015

Kohtuasi F‑20/14

Inge Barnett

versus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK)

Avalik teenistus – Pension– Vanaduspension – Ennetähtaegselt pensionile jäämine ilma pensioniõiguste vähendamiseta – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 lõike 2 üldised rakendussätted – Üldiste rakendussätete õiguspärasuse vaidlustamine – Teenistuse huvid – Määratlemine – Puudumine – Taotleja tööstaaž – Kogu liidu institutsioonides ja väljaspool liidu institutsioone töötatud aja arvessevõtmine –Institutsiooni hindamisruum – Õiguspärasus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega I. Barnett palub tühistada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) 11. juuli 2013. aasta otsuse, millega koostati isikute nimekiri, kelle suhtes 2013. aastal kohaldatakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade kuni 31. detsembrini 2013 kehtinud redaktsiooni VIII lisa artikli 9 lõikes 2 sätestatud meedet, osas, milles selle otsusega ei kohaldatud kõnealust meedet I. Barnetti suhtes, ja samuti tühistada otsus tema kaebuse rahuldamata jätmise kohta.

Otsus:      Tühistada Euroopa Majandus‑ ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta otsus, millega koostati nende isikute nimekiri, kelle suhtes kohaldatakse 2013. aastal Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 lõikes 2 sätestatud meedet, osas, milles selle otsusega ei kohaldatud kõnealust meedet I. Barnetti suhtes. Jätta Euroopa Majandus‑ ja Sotsiaalkomitee kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja I. Barnetti kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Pensionid – Vanaduspension – Ennetähtaegne pension ilma vähendamiseta – Kohaldamise tingimused – Teenistuse huvid – Administratsiooni vastuvõetud üldiste rakendussätetega täpsustatud kriteeriumid – Taotleja kutsetegevuse kestust käsitlev kriteerium – Kogu liidu institutsioonides ja väljaspool liidu institutsioone töötatud aja arvessevõtmine – Lubatavus

(Personalieeskirjad, VIII lisa artikkel 9 lõige 2)

2.      Ametnikud – Pensionid – Vanaduspension – Ennetähtaegne pension ilma vähendamiseta – Kohaldamise tingimused – Teenistuse huvid –Üksnes taotleja kutsetegevuse kestust, vanust ja teeneid arvesse võtvatest kriteeriumidest lähtuv valik – Lubamatus

(Personalieeskirjad, VIII lisa artikkel 9 lõige 2)

1.      Personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 lõike 2 niisuguste üldiste rakendussätete kohaldamisel, nagu on vastu võtnud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK), võib EMSK ennetähtaegset pensionileminekut ilma pensioniõiguste vähendamiseta taotleva ametniku kutsetegevuse kestuse väljaarvutamiseks arvesse võtta kandidaatide kogu töökogemust nii liidu institutsioonides kui institutsioonidest väljaspool. Esiteks on personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 lõike 2 ratio legis nimelt hõlbustada personalijuhtimist liidu institutsioonides, võimaldades ennetähtaegset pensionileminekut ilma pensionõiguste vähendamiseta. Selle sätte eesmärk ei ole niisiis soodustada ametnikke või teenistujaid, kellel on oma tööelu lõpuks pikem teenistusaeg liidu institutsioonides kui neil, kelle teenistusaeg liidu institutsioonides on lühem seetõttu, et nende tööstaaž on suuremas osas kui esimesena mainitud isikutel omandatud väljaspool institutsioone.

Teiseks võib personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 lõike 2 alusel lubada minna ennetähtaegselt pensionile ilma pensionõigusi vähendamata ainult teenistuse huvides. Sellest sättest tuleneb ka, et seadusandja soovis jätta kõigi liidu institutsioonide ametissenimetavatele asutustele kaalutlusõiguse seoses kriteeriumidega, mida kasutatakse ilma pensionõiguste vähendamiseta ennetähtaegselt pensionile lubatavate ametnike ja teenistujate väljavalimiseks, tingimusel et need kriteeriumid on objektiivsed ja eelnevalt kehtestatud. Ülalmainitud säte ei nõua seega, et kõik liidu institutsioonid võtaksid vastu ühised kriteeriumid kandidaatide vahel valiku tegemiseks. Kuivõrd nimetatud artikli 9 lõige 2 ei kohusta institutsioone võtma arvesse liidu institutsioonides omandatud tööstaaži kui objektiivset kriteeriumi, mis võimaldaks teha valiku ilma pensionõigusi vähendamata ennetähtaegselt pensionile minna soovijate vahel, kuid samas ei keela see säte institutsioonidel seda teha, siis ei ole välistatud, et institutsioon kasutab oma kaalutlusruumi, kehtestades personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 lõike 2 üldistes rakendussätetes muude kriteeriumide hulgas ka tööstaaži liidu teenistuses.

(vt punktid 54‑57 ja 60)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus, 12.9.2006, De Soeten vs. nõukogu, F‑86/05, EU:F:2006:87, punkt 48.

2.      Personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 lõike 2 alusel võib lubada minna ennetähtaegselt pensionile ilma pensionõiguste vähendamiseta, kui see on põhjendatud teenistuse huvides – mainitud huvi määratlevad liidu institutsioonid vabalt selle sätte rakendussätetes. Seejärel peab ametisse nimetav asutus kandidaatide vahel valiku tegemiseks nägema ette objektiivsed kriteeriumid ja läbipaistvad menetlused, mis peavad samuti olema kehtestatud üldistes rakendussätetes, ja neid kohaldama.

Huvitatud isikute kutsetegevuse kestuse kriteerium üksi ega koos vanust ja teeneid puudutavat kriteeriumidega, mis on ette nähtud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) üldistes rakendussätetes, ei võimalda hinnata teenistuse huve personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 lõike 2 tähenduses, millest lähtuvalt EMSK peab hindama ilma pensionõiguste vähendamiseta ennetähtaegselt pensionile lubamise taotlusi.

Vanust, kutsetegevuse kestust ja teeneid puudutavad kriteeriumid, mille eesmärk on üksnes teha valik kandidaatide vahel, osutavad tõenäoliselt kõige vanematele kandidaatidele, kes on oma tööelu jooksul töötanud suurema arvu aastaid ja kelle viimastes hindamisaruannetes on kõrgemad punktid, kuid need kriteeriumid üksi ei vasta personalieeskirjade VIII lisa artikli 9 lõike 2 ratio legis’ele, milleks on hõlbustada institutsioonide personalijuhtimist.

(vt punktid 67, 71, 72, 75, 76 ja 78)