Language of document : ECLI:EU:F:2015:107

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(toinen jaosto)

22 päivänä syyskuuta 2015

Asia F‑20/14

Inge Barnett

vastaan

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

Henkilöstö – Eläke – Vanhuuseläke – Varhaiseläkkeelle siirtäminen ilman eläkeoikeuksien vähentämistä – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 9 artiklan 2 kohdan yleiset täytäntöönpanosäännökset – Yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä koskeva lainvastaisuusväite – Yksikön etu – Määritelmä – Puuttuminen – Hakijan työssäoloajan pituus – Sekä unionin toimielimissä että niiden ulkopuolella suoritetun koko työuran huomioon ottaminen – Toimielimen harkintavalta – Laillisuus

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Inge Barnett vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) 11.7.2013 tekemän päätöksen, jossa vahvistetaan vuotta 2013 varten luettelo henkilöistä, joihin sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, sellaisina kuin niitä sovellettiin 31.12.2013 asti (jäljempänä henkilöstösäännöt), liitteessä VIII olevan 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä toimenpidettä, siltä osin kuin tässä päätöksessä evätään kyseisen toimenpiteen soveltaminen häneen, sekä kumoamaan hänen valituksensa hylkäämisestä tehdyn päätöksen.

Ratkaisu:      Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11.7.2013 tekemä päätös, jossa vahvistetaan vuotta 2013 varten luettelo henkilöistä, joihin sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä toimenpidettä, siltä osin kuin siinä evätään kyseisen toimenpiteen soveltaminen Inge Barnettiin, kumotaan. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Inge Barnettin oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Eläkkeet – Vanhuuseläke – Varhaiseläke ilman eläkeoikeuksien vähentämistä – Myöntämisedellytykset – Yksikön etu – Hallinnon antamissa yleisissä täytäntöönpanosäännöksissä täsmennetyt kriteerit – Hakijan työssäoloajan pituutta koskeva kriteeri – Sekä unionin toimielimissä että niiden ulkopuolella suoritetun koko työuran huomioon ottaminen – Hyväksyttävyys

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 9 artiklan 2 kohta)

2.      Virkamiehet – Eläkkeet – Vanhuuseläke – Varhaiseläke ilman eläkeoikeuksien vähentämistä – Myöntämisedellytykset – Yksikön etu – Määrittely pelkästään hakijan työssäoloajan pituutta, ikää ja ansioita koskevien kriteerien perusteella – Määrittelyä ei voida hyväksyä

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 9 artiklan 2 kohta)

1.      Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yleisten täytäntöönpanosäännösten yhteydessä, sellaisina kuin Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on vahvistanut ne ilman eläkeoikeuksien vähentämistä maksettavan varhaiseläkkeen myöntämistä hakevan virkamiehen työssäoloajan pituuden laskemiseksi, ETSK voi ottaa huomioon hakijoiden kaiken työkokemuksen, sekä unionin toimielimissä että niiden ulkopuolella. Ensinnäkin henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 9 artiklan 2 kohdan tarkoituksena on helpottaa unionin toimielinten henkilöstön hallinnointia myöntämällä ilman eläkeoikeuksien vähentämistä maksettava varhaiseläke. Tällä säännöksellä ei siten pyritä suosimaan virkamiehiä tai toimihenkilöitä, joilla on työuransa lopussa enemmän palvelusvuosia unionin toimielinten palveluksessa verrattuna henkilöihin, joilla on vähemmän palvelusvuosia unionin toimielinten palveluksessa sen vuoksi, että he ovat työuransa aikana työskennelleet ensin mainittuja henkilöitä pidempään näiden toimielinten ulkopuolella.

Toiseksi henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 9 artiklan 2 kohdan nojalla ilman eläkeoikeuksien vähentämistä maksettava varhaiseläke voidaan myöntää vain yksikön edun mukaisesti. Tästä säännöksestä seuraa myös, että lainsäätäjä on halunnut jättää kunkin unionin toimielimen nimittävälle viranomaiselle harkintavaltaa niiden virkamiesten ja toimihenkilöiden, joille myönnetään ilman eläkeoikeuksien vähentämistä maksettava varhaiseläke, valinnassa käytettävien kriteerien osalta, kunhan nämä kriteerit ovat objektiivisia ja vahvistetaan etukäteen. Edellä mainitussa säännöksessä ei siten edellytetä, että kaikki unionin toimielimet vahvistavat yhteiset kriteerit hakijoiden valitsemiseksi. Koska kyseisessä 9 artiklan 2 kohdassa ei velvoiteta toimielimiä pitämään unionin toimielinten palveluksessa suoritettuja palvelusvuosia objektiivisena kriteerinä, jonka perusteella ilman eläkeoikeuksien vähentämistä maksettavan varhaiseläkkeen hakijat voidaan valita, mutta ei myöskään kielletä niitä toimimasta tällä tavoin, ei ole poissuljettua, että toimielin päättää käyttää harkintavaltaansa vahvistamalla henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 9 artiklan 2 kohdan yleisissä täytäntöönpanosäännöksissään muiden kriteerien ohella unionin palveluksessa suoritettuja palvelusvuosia koskevan kriteerin.

(ks. 54–57 ja 60 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: tuomio 12.9.2006, De Soeten v. neuvosto (F‑86/05, EU:F:2006:87, 48 kohta)

2.      Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 9 artiklan 2 kohdan mukainen ilman eläkeoikeuksien vähentämistä maksettava varhaiseläke voidaan myöntää, jos se on yksikön edun mukaista, ja jokainen unionin toimielin määrittelee vapaasti tämän edun kyseisen säännöksen yleisissä täytäntöönpanosäännöksissään. Hakijoiden valitsemiseksi nimittävän viranomaisen on vahvistettava objektiiviset kriteerit ja avoimet menettelyt ja sovellettava niitä, ja ne on niin ikään vahvistettava yleisissä täytäntöönpanosäännöksissä.

Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yksikön etua, jonka perusteella Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) on tutkittava ilman eläkeoikeuksien vähentämistä maksettavaa varhaiseläkettä koskevat hakemukset, ei voida arvioida yksin tai yhdessä niiden muiden ikää ja ansioita koskevien kriteerien kanssa, jotka sisältyvät ETSK:n antamiin yleisiin täytäntöönpanosäännöksiin, asianomaisten työssäoloajan pituutta koskevan kriteerin perusteella.

Ikään, työkokemuksen pituuteen ja ansioihin liittyvillä kriteereillä, joilla on tarkoitus pelkästään valita hakijat, voidaan yksilöidä iäkkäimmät virkamiehet, joilla on työuransa aikana eniten palvelusvuosia ja joilla on korkein pistemäärä viimeisimmissä arvioinneissaan, mutta ne eivät yksinään vastaa henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 9 artiklan 2 kohdan tarkoitusta, jona on helpottaa toimielinten henkilöstön hallinnointia.

(ks. 67, 71, 72, 75, 76 ja 78 kohta)