Language of document : ECLI:EU:F:2015:107

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 22. septembra 2015

Vec F‑20/14

Inge Barnett

proti

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru (EHSV)

„Verejná služba – Dôchodok – Starobný dôchodok – Odchod do predčasného dôchodku bez zníženia výšky dôchodku – VVU k článku 9 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Námietka nezákonnosti VVU – Záujem služby – Definícia – Neexistencia – Dĺžka trvania pracovnej činnosti žiadateľa – Zohľadnenie celej profesijnej kariéry v rámci inštitúcií Únie, ako aj mimo nich – Voľná úvaha inštitúcie – Zákonnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ uplatniteľného na Zmluvu o ESAE podľa jej článku 106a, ktorou pani Barnett navrhuje zrušenie rozhodnutia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013, ktorým sa vydal zoznam osôb na rok 2013, na ktoré sa uplatňuje opatrenie podľa článku 9 ods. 2 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie v znení platnom do 31. decembra 2013 (ďalej len „služobný poriadok“), v rozsahu, v akom jej toto rozhodnutie odopiera nárok na predmetné opatrenie, a rozhodnutia o zamietnutí jej sťažnosti

Rozhodnutie:      Rozhodnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013, ktorým sa vydal zoznam osôb na rok 2013, na ktoré sa uplatňuje opatrenie podľa článku 9 ods. 2 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, sa zrušuje v rozsahu, v akom sa v ňom zamietol nárok pani Barnett na predmetné opatrenie. Európsky hospodársky a sociálny výbor znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pani Barnett.

Abstrakt

1.      Úradníci – Dôchodky – Starobný dôchodok – Predčasný dôchodok bez zníženia výšky dôchodku – Podmienky priznania – Záujem služby – Presné kritériá vo všeobecných vykonávajúcich ustanoveniach prijatých administratívou – Kritérium vzťahujúce sa na dĺžku trvania pracovnej činnosti žiadateľa – Zohľadnenie celej kariéry mimo inštitúcií, ako aj v rámci inštitúcií – Prípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VIII článok 9 ods. 2)

2.      Úradníci – Dôchodky – Starobný dôchodok – Predčasný dôchodok bez zníženia výšky dôchodku – Podmienky priznania – Záujem služby – Definovanie len na základe dĺžky trvania pracovnej činnosti, veku a zásluh žiadateľa – Neprípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VIII článok 9 ods. 2)

1.      V rámci všeobecných vykonávajúcich ustanovení v článku 9 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku, ktoré prijal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na výpočet dĺžky trvania pracovnej činnosti uchádzača, ktorý žiada o priznanie predčasného dôchodku bez zníženia práv na dôchodok, EHSV môže zohľadniť všetky pracovné skúsenosti uchádzačov nadobudnuté v rámci inštitúcií Únie i mimo nich. Po prvé totiž ratio legis článku 9 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku spočíva v uľahčení riadenia ľudských zdrojov v rámci inštitúcií Únie prostredníctvom priznania predčasného dôchodku bez zníženia výšky dôchodku. Cieľom tohto ustanovenia teda nie je zvýhodniť úradníkov alebo zamestnancov, ktorí na konci svojej profesijnej kariéry preukážu vyšší počet rokov služby v inštitúciách Únie, v porovnaní s tými, ktorí preukážu nižší počet rokov služby v inštitúciách Únie v dôsledku toho, že ich kariéra prebiehala mimo týchto inštitúcií vo väčšej miere než v prípade prvých uvedených.

Po druhé podľa článku 9 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku možno nárok na predčasný dôchodok bez zníženia výšky dôchodku priznať len „v záujme služby“. Z tohto ustanovenia tiež vyplýva, že normotvorca mal v úmysle ponechať menovacím orgánom jednotlivých inštitúcií Únie právomoc voľnej úvahy, čo sa týka kritérií používaných pri výbere úradníkov a zamestnancov, ktorým sa prizná nárok na predčasný dôchodok bez zníženia výšky dôchodku, pokiaľ sú tieto kritériá objektívne a vopred stanovené. Vyššie uvedené ustanovenie si teda nevyžaduje, aby všetky inštitúcie Únie prijali spoločné kritériá výberu uchádzačov. V dôsledku toho keďže článok 9 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku inštitúciám neukladá povinnosť považovať počet odpracovaných rokov služby v rámci inštitúcií Únie za objektívne kritérium na rozhodovanie o žiadostiach o predčasný dôchodok bez zníženia výšky dôchodku, ale zároveň ho nezakazuje, nie je vylúčené, aby sa niektorá inštitúcia rozhodla použiť svoju voľnú úvahu tak, že vo svojich všeobecných vykonávajúcich ustanoveniach k článku 9 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku stanoví okrem iných kritérií aj počet odpracovaných rokov služby pre Úniu.

(pozri body 54 – 57 a 60)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: rozsudok z 12 september 2006, De Soeten/Rada, F‑86/05, EU:F:2006:87, bod 48

2.      Nárok na predčasný dôchodok bez zníženia výšky dôchodku v zmysle článku 9 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku môže byť priznaný, pokiaľ to odôvodňuje záujem služby, ktorý slobodne vymedzí každá inštitúcia Únie vo svojich všeobecných vykonávajúcich ustanoveniach k uvedenému článku. Na rozhodovanie o žiadostiach uchádzačov musí menovací orgán určiť a uplatňovať objektívne kritériá a transparentné postupy, ktoré sú tiež stanovené vo všeobecných vykonávajúcich ustanoveniach.

Kritérium týkajúce sa dĺžky trvania pracovnej činnosti ani samostatne ani v spojení s inými kritériami týkajúcimi sa veku a zásluh, ktoré sú upravené vo všeobecných vykonávajúcich ustanoveniach prijatých EHSV, však neumožňuje posúdenie záujmu služby v zmysle článku 9 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku, vzhľadom na ktorý bol Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) povinný posudzovať žiadosti o priznanie nároku na predčasný dôchodok bez zníženia výšky dôchodku.

Kritériá súvisiace s vekom, s dĺžkou trvania pracovných skúseností a so zásluhami, určené jednoducho len na výber spomedzi uchádzačov, sú vhodné na identifikovanie najstarších úradníkov, ktorí počas svojej kariéry pracovali najviac rokov a majú najviac bodov vo svojich posledných hodnotiacich správach, ale samy osebe nezodpovedajú ratio legis článku 9 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku, ktorý spočíva v uľahčení riadenia ľudských zdrojov inštitúciami.

(pozri body 67, 71, 72, 75, 76 a 78)