Language of document : ECLI:EU:F:2015:107

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(drugi senat)

z dne 22. septembra 2015

Zadeva F‑20/14

Inge Barnett

proti

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru (EESO)

„Javni uslužbenci – Pokojnina – Starostna pokojnina – Predčasna upokojitev brez zmanjšanja pokojninskih pravic – SDI člena 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom – Ugovor nezakonitosti SDI – Interes službe – Opredelitev – Neobstoj – Trajanje poklicne dejavnosti vlagatelja – Upoštevanje celotne poklicne kariere znotraj institucij Unije in zunaj njih – Polje proste presoje institucije – Zakonitost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero I. Barnett predlaga razglasitev ničnosti sklepa Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) z dne 11. julija 2013 o določitvi seznama oseb, za katere se uporabi ukrep iz člena 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije v različici, veljavni do 31. decembra 2013 (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi), za leto 2013, in sicer v delu, v katerem je uporaba navedenega ukrepa zanjo zavrnjena, ter sklepa o zavrnitvi njene pritožbe.

Odločitev:      Sklep Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2013 o določitvi seznama oseb, za katere se uporabi ukrep iz člena 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije, za leto 2013 se razglasi za ničnega v delu, v katerem je zavrnjena uporaba navedenega ukrepa za I. Barnett. Evropski ekonomsko-socialni odbor nosi svoje stroške, naloži pa se mu tudi plačilo stroškov, ki jih je priglasila I. Barnett.

Povzetek

1.      Uradniki – Pokojnine – Starostna pokojnina – Predčasna pokojnina brez zmanjšanja – Pogoji za dodelitev – Interes službe – Merila, natančno določena s splošnimi določbami za izvajanje, ki jih je sprejela uprava – Merilo v zvezi s trajanjem poklicne dejavnosti vlagatelja – Upoštevanje celotne kariere zunaj institucij in znotraj njih – Dopustnost

(Kadrovski predpisi, Priloga VIII, člen 9(2))

2.      Uradniki – Pokojnine – Starostna pokojnina – Predčasna pokojnina brez zmanjšanja – Pogoji za dodelitev – Interes službe – Opredelitev zgolj na podlagi meril v zvezi s trajanjem poklicne dejavnosti, starostjo in uspešnostjo vlagatelja zahteve – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi, Priloga VIII, člen 9(2))

1.      V okviru splošnih določb za izvajanje iz člena 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, kakor jih je sprejel Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO), lahko EESO pri izračunu trajanja poklicne dejavnosti uradnika, ki zahteva predčasno upokojitev brez zmanjšanja pokojninskih pravic, upošteva vse delovne izkušnje kandidatov, pridobljene znotraj institucij Unije in zunaj njih. Prvič, ratio legis člena 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom je poenostavitev upravljanja človeških virov v institucijah Unije z dovolitvijo predčasne upokojitve brez zmanjšanja pokojninskih pravic. Namen te določbe torej ni nagrajevanje uradnikov ali uslužbencev, ki ob koncu poklicne kariere dokažejo daljše službovanje v institucijah Unije v primerjavi s tistimi, ki dokažejo krajše službovanje v institucijah Unije, ker se je njihova kariera v primerjavi s prvimi v večji meri odvijala zunaj teh institucij.

Drugič, ugodnost v zvezi s predčasno upokojitvijo brez zmanjšanja pokojninskih pravic je v skladu s členom 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom mogoče dodeliti le v interesu službe. Iz te določbe izhaja tudi, da je zakonodajalec organu za imenovanja vsake institucije Unije prepustil diskrecijsko pravico glede meril, ki se uporabijo za izbor uradnikov in uslužbencev, ki se jim odobri ugodnost v zvezi s predčasno upokojitvijo brez zmanjšanja pokojninskih pravic, če so ta merila objektivna in vnaprej določena. Zgoraj navedena določba torej ne zahteva, da vse institucije Unije sprejmejo skupna merila za izbiro kandidatov. Ker navedeni člen 9(2) od institucij ne zahteva, naj upoštevajo dobo službovanja v institucijah Unije kot objektivno merilo, na podlagi katerega je mogoče izbrati kandidate za predčasno upokojitev brez zmanjšanja pokojninskih pravic, vendar jim tega ne prepoveduje, ni izključeno, da se institucija odloči za uporabo polja proste presoje, pri čemer v splošnih določbah za izvajanje člena 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom med drugimi merili določi tudi merilo v zvezi z dobo službovanja v Uniji.

(Glej točke od 54 do 57 in 60.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: sodba z dne 12. septembra 2006, De Soeten/Svet, F‑86/05, EU:F:2006:87, točka 48.

2.      Ugodnost v zvezi s predčasno upokojitvijo brez zmanjšanja pokojninskih pravic na podlagi člena 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom je mogoče odobriti, če je upravičena z interesom službe, ta interes pa posamezna institucija Unije prosto opredeli v svojih splošnih določbah za izvajanje navedene določbe. Dalje, za odločanje o kandidatih mora organ za imenovanja določiti in uporabiti objektivna merila in pregledne postopke, ki so prav tako opredeljeni v splošnih določbah za izvajanje.

Interesa službe v smislu člena 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ob upoštevanju katerega mora Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) preučiti zahteve za predčasno upokojitev brez zmanjšanja pokojninskih pravic, ni mogoče presojati zgolj na podlagi merila v zvezi s trajanjem delovnih izkušenj zadevnih oseb in tudi ne na podlagi tega merila v povezavi z drugimi merili, povezanimi s starostjo in uspešnostjo, iz splošnih določb za izvajanje, ki jih je sprejel EESO.

Na podlagi meril, povezanih s starostjo, trajanjem delovnih izkušenj in uspešnostjo, ki so namenjena zgolj izbiri kandidatov, je namreč mogoče prepoznati najstarejše uradnike, ki so med svojo kariero delali najdlje in imajo v svojih zadnjih ocenjevalnih poročilih najvišje število točk, vendar sami po sebi ne ustrezajo ratio legis člena 9(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ki je poenostavitev upravljanja človeških virov s strani institucij.

(Glej točke 67, 71, 72, 75, 76 in 78.)