Language of document : ECLI:EU:F:2015:107

DOM AV EUROPOEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 22 september 2015

Mål F‑20/14

Inge Barnett

mot

Ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

”Personalmål – Pension – Avgångspension – Förtidspensionering, utan minskning av pensionsrättigheterna – De allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Invändning om rättsstridighet avseende de allmänna genomförandebestämmelserna – Tjänstens intresse – Definition – Saknas – Längden på den sökandes yrkesverksamhet – Beaktande av hela yrkeskarriären både vid och utanför unionens institutioner – Institutionens utrymme för skönsmässig bedömning – Lagenlighet”

Saken:      Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, tillämplig på Euratom-fördraget enligt artikel 106 a i detta, enligt vilken Inge Barnett har yrkat ogiltigförklaring av det beslut som fattades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den 11 juli 2013 om att fastställa förteckningen över de personer som år 2013 kunde komma i åtnjutande av den åtgärd som föreskrivs i artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna), i den version som var tillämplig fram till och med den 31 december 2013, i den mån som Inge Barnett genom detta beslut nekas att få komma i åtnjutande av den åtgärden, och ogiltigförklara beslutet att avslå hennes klagomål.

Avgörande:      Det beslut som fattades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén den 11 juli 2013 om att fastställa förteckningen över de personer som år 2013 kunde komma i åtnjutande av den åtgärd som föreskrivs i artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen ogiltigförklaras i en del Inge Barnett genom detta beslut nekas att få komma i åtnjutande av den åtgärden. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Inge Barnetts rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Pensioner – Avgångspension – Förtidspensionering utan minskning av pensionsrättigheterna – Villkor för beviljande – Tjänstens intresse – Precisa kriterier för de genomförandebestämmelser som har antagits av administrationen – Kriteriet om längden på den sökandes yrkeserfarenhet – Beaktande av hela karriären såväl inom institutionen som utanför denna– Tillåtet

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VIII, artikel 9.2)

2.      Tjänstemän – Pensioner – Avgångspension – Förtidspensionering utan minskning av pensionsrättigheterna – Villkor för beviljande – Tjänstens intresse – Definition enbart utifrån kriteriet om yrkeserfarenhetens längd, ålder och den sökandes meriter – Otillåtet

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VIII, artikel 9.2)

1.      Enligt de allmänna genomförandebestämmelser som anges i artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna som antagits av Ekonomiska och sociala kommittén (EESK) kan EESK för att beräkna längden på en tjänstemans yrkeserfarenhet, när vederbörande har ansökt om förtidspensionering utan minskning av pensionsrättigheterna, beakta all sökandes yrkeserfarenenhet, såväl inom som utanför unionens institutioner. Ratio legis för artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna består för det första i att, genom beviljande av förtidspension utan minskning av pensionsrättigheterna, underlätta personaladministrationen vid unionsinstitutionerna. Denna bestämmelse syftar således inte till att gynna de tjänstemän eller anställda som, i slutet av sina yrkeskarriärer, kan styrka ett större antal tjänsteår vid unionsinstitutionerna jämfört med de som kan styrka ett färre antal tjänsteår vid unionsinstitutionerna på grund av att deras karriärer i större omfattning än för de förstnämnda har ägt rum utanför dessa institutioner.

Vidare ska det påpekas att enligt artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna får förtidspension utan minskning av pensionsrättigheterna endast beviljas i tjänstens intresse. Det framgår även av denna bestämmelse att lagstiftaren avsåg att ge tillsättningsmyndigheten vid varje unionsinstitution ett utrymme för skönsmässig bedömning beträffande de kriterier som ska användas för att välja ut de tjänstemän och de anställda som ska beviljas förtidspension utan minskning av pensionsrättigheterna, förutsatt att dessa kriterier är objektiva och har fastställts på förhand. Ovannämnda bestämmelse kräver således inte att samtliga unionsinstitutioner antar gemensamma kriterier för att skilja de sökande åt. Eftersom artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna inte tvingar institutionerna att betrakta tjänstetiden vid unionsinstitutionerna som ett objektivt kriterium som gör det möjligt att skilja de som ansöker om förtidspension utan minskning av pensionsrättigheterna åt, men eftersom bestämmelsen inte heller förbjuder att institutionerna stöder sig på detta kriterium för att skilja de sökande åt, är det följaktligen inte uteslutet att en institution väljer att använda sitt utrymme för skönsmässig bedömning genom att i sina allmänna genomförandebestämmelser till artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, bland andra kriterier, fastställa kriteriet om tjänstetid vid unionen.

(se punkterna 54-57 och 60)

Hänvisning till

Personaldomstolen: dom av den 12 september 2006, De Soeten/rådet, F‑86/05, EU:F:2006:87, punkt 48

2.      Förtidspension utan minskning av pensionsrättigheterna får enligt artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna beviljas om tjänstens intresse motiverar det, ett intresse som varje unionsinstitution fritt får definiera i sina allmänna genomförandebestämmelser till denna bestämmelse. För att skilja de sökande åt, ska tillsättningsmyndigheten därefter fastställa och tillämpa objektiva kriterier och öppna förfaranden, vilka också fastställs i de allmänna genomförandebestämmelser som antagits av institutionen.

Kriteriet avseende yrkesverksamhetens längd gör det dock, vare sig ensamt eller tillsammans med kriterierna avseende ålder och kvalifikationer, vilka återfinns i Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) allmänna genomförandebestämmelser, inte möjligt att definiera tjänstens intresse i den mening som avses i artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna enligt vilken EESK är skyldig att pröva ansökningar om förtidspension utan minskning av pensionsrättigheterna.

Kriterierna om ålder, yrkeserfarenenhetens längd och kvalifikationer, vars syfte enbart är att göra åtskillnad mellan sökandena, kan nämligen identifiera de tjänstemän som är äldst, som har flest tjänstgöringsår och flest poäng i sina senaste bedömningsrapporter. Dessa kriterier överensstämmer dock inte i sig med ratio legis för artikel 9.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, vilket består i att underlätta institutionernas personaladministration.

(se punkterna 67, 71, 72, 75, 76 och 78)