Language of document : ECLI:EU:F:2015:106

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

22. september 2015

Kohtuasi F‑83/14

Juha Tapio Silvan

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – 2013. aasta edutamine – Otsus hagejat mitte edutada – Personalieeskirjade artikkel 43 ja artikli 45 lõige 1 – Komisjoni üldised rakendussätted – Õigusvastasuse vastuväide – Teenete võrdlemine – Hindamisaruannete arvessevõtmine – Arvudes väljendatud hinnete või analüüsivate hinnangute puudumine – Sõnalised kommentaarid

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega J. T. Silvan palub sisuliselt tühistada Euroopa Komisjoni ametisse nimetava asutuse otsus jätta ta 2013. aasta edutamise raames palgaastmele AST 10 edutamata.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta J. T. Silvani kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine – Üksikasjalikud eeskirjad – Administratsiooni kaalutlusõigus – Hindajate kommentaaridel põhineva süsteemi kehtestamine, jättes kõrvale arvudes väljendatud hinded ja analüütilised hinnangud –Vastuvõetavus – Tingimused

(Personalieeskirjad, artiklid 43 ja 45)

2.      Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine – Toimikute eelnev läbivaatamine igas peadirektoraadis – Vastuvõetavus – Järgnev läbivaatamine edutamiskomitees ja seejärel ametisse nimetavas asutuses – Ulatus

(Personalieeskirjad, artikli 21 lõige 1 ja artikli 45 lõige 1)

1.      Ametisse nimetaval asutusel on pädevus viia võrdlev hindamine läbi tema arvates kõige sobivamat menetlust või meetodit kasutades. Asjaomane institutsioon ei ole nimelt kohustatud kehtestama ühte konkreetset hindamise ja edutamise korda, arvestades talle kuuluvat ulatuslikku kaalutlusruumi personalieeskirjade artiklis 45 sätestatud eesmärkide ellurakendamisel oma organisatsiooni ja personalihalduse vajadustest lähtudes.

Ametisse nimetava asutuse selline kaalutlusõigus on siiski piiratud vajadusega viia teenete võrdlev hindamine läbi hoolikalt ja erapooletult teenistuse huvides ja kooskõlas võrdse kohtlemise põhimõttega. Samuti tuleb see hindamine läbi viia võrreldavatest infoallikatest ja andmetest lähtudes.

Kuigi ei saa tõesti väita, et personalieeskirjade artikkel 43 kohustab kasutama arvudes väljendatud ja analüütilist hindamist, eeldab kohustus võrrelda teeneid võrdsel alusel ning võrreldavatest infoallikatest ja andmetest lähtudes – mis sisaldub personalieeskirjade artiklis 45 – sellist menetlust või meetodit, mis on erinevate hindajate hinnangutest tuleneva subjektiivsuse kõrvaldamiseks sobiv.

Hindamise raames ametnike teenete igasugusele hindamisele on üldiselt omane teatud ebaühtluse oht, mis on seotud erinevate hindajate subjektiivsusega. Selleks, et võrdlev hindamine edutamise jaoks vastaks personalieeskirjade artikliga 45 kehtestatud nõuetele, on vajalik ja piisav, et institutsioonid seaksid piirid hinnangute ebaühtlusele, piirates seda nii palju kui võimalik, et tegemist oleks ohuga, mis on omane kõikidele hindamistele.

(vt punktid 24–26 ja 34)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtuotsus, 1.7.1976, de Wind vs. komisjon, 62/75, EU:C:1976:103, punkt 17.

Esimese Astme Kohus: kohtuotsused, 16.5.2006, Magone vs. komisjon, T‑73/05, EU:T:2006:127, punkt 28; 19.10.2006, Buendía Sierra vs. komisjon, T‑311/04, EU:T:2006:329, punktid 131 ja 172 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 14.2.2007, Simões Dos Santos vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, T‑435/04, EU:T:2007:50, punkt 132.

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsus, 15.1.2014, Stols vs. nõukogu, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, punkt 32.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsused, 14.7.2011, Praskevicius vs. parlament, F‑81/10, EU:F:2011:120, punkt 53; 28.9.2011, AC vs. nõukogu, F‑9/10, EU:F:2011:160, punkt 16, ja 18.3.2015, Ribeiro Sinde Monteiro vs. Euroopa välisteenistus, F‑51/14, EU:F:2015:11, punkt 41, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Üldkohtusse, kohtuasi T‑278/15 P.

2.      Vastavalt personalieeskirjade artikli 45 lõikele 1 on ametisse nimetav asutus enne edutamist kohustatud edutamismenetluse raames võrdlema kõikide edutatavate ametnike teeneid. Täpsemalt võib ametisse nimetavat asutust hindamisel abistada haldusüksused erinevatel hierarhia tasemetel kooskõlas iga hierarhilise haldussüsteemi toimimisele omaste põhimõtetega, mis on sätestatud personalieeskirjade artikli 21 esimeses lõigus, mille kohaselt abistab ametnik oma ametiastmest olenemata oma ülemusi ja annab neile nõu. Edutamiseks kõlblike ametnike toimikute eelnev läbivaatamine igas peadirektoraadis ei asenda siiski sellele järgnevat võrdlevat hindamist edutamiskomitees, kui see on ette nähtud, ning seejärel ametisse nimetavas asutuses. Iseäranis ei saa lubada, et ametisse nimetav asutus hindab ainult nende ametnike teeneid, kes on erinevate talituste või peadirektoraatide koostatud nimekirjade eesotsas, sest vastasel juhul muutub kõikide edutatavate ametnike teenete võrdlev hindamine sisutuks.

(vt punkt 48)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsused, 30.11.1993, Tsirimokos vs. parlament, T‑76/92, EU:T:1993:106, punkt 17; 8.5.2001, Caravelis vs. parlament, T‑182/99, EU:T:2001:131, punkt 34, ja 3.2.2005, Heurtaux vs. komisjon, T‑172/03, EU:T:2005:34, punkt 40.