Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (състав от един съдия) от 18 декември 2015 г. — De Nicola/ЕИБ

(Дело F-45/11)1

(Публична служба — Персонал на ЕИБ — Оценка — Доклад за оценка за 2009 г. — Незаконосъобразност на решението на комитета по жалбите — Отказ за повишаване — Липса на основание за произнасяне)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Щрасен, Люксембург) (представител: L. Isola, avocat)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (представители: G. Nuvoli и T. Gilliams, A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на атестационния доклад на жалбоподателя за 2009 г. в частта, в която не му се предоставя оценка А или В+ и не е предложен за повишаване на длъжност D.

Диспозитив

Отменя решението на комитета по жалбите на Европейската инвестиционна банка от 22 септември 2010 г.

Липсва основание за произнасяне по исканията за отмяна на доклада за оценка за 2009 г., на решението от 25 март 2010 г., с което е отказано повишаване, и на „всички свързани, последващи и предварителни актове“.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Европейската инвестиционна банка да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от г-н De Nicola.

____________

1 ОВ C 186, 25.6.2011 г., стр.35.