Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 18.12.2015 – De Nicola v. EIP

(Asia F-45/11)1

(Henkilöstö – EIP:n henkilökunta – Arviointi – Vuoden 2009 arviointikierros – Muutoksenhakukomitean päätöksen lainvastaisuus – Ylentämättä jättäminen – Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (EIP) (asiamiehet: G. Nuvoli ja T. Gilliams, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan vuoden 2009 arviointikertomuksen kumoamista koskeva vaatimus siltä osin kuin siinä ei anneta arvosanaa A tai B+ eikä esitetä hänen ylentämistään tehtävään D

Tuomiolauselma

Euroopan investointipankin muutoksenhakukomitean 22.9.2010 tekemä päätös kumotaan.

Vaatimuksista, jotka koskevat vuoden 2009 arviointikertomuksen, 25.3.2010 tehdyn päätöksen jättää kantaja ylentämättä ja kaikkien niihin liittyvien, niistä seuranneiden ja niitä edeltäneiden toimenpiteiden kumoamista, ei ole tarpeen lausua.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan investointipankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Carlo De Nicolan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 186, 25.6.2011, s. 35.