Language of document :

Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2015. gada 18. decembra spriedums – De Nicola/EIB

(lieta F-45/11) 1

Civildienests – EIB personāls – Novērtēšana – 2009. gada novērtējuma ziņojums – Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmuma prettiesiskums – Atteikums paaugstināt amatā – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis – L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka (pārstāvji – G. Nuvoli un T. Gilliams, pārstāvji, A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt prasītāja 2009. gada novērtējuma ziņojumu, ciktāl viņam tajā nav piešķirts novērtējums A vai B+ un viņš nav izvirzīts paaugstināšanai amatā D funkciju grupā

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Investīciju bankas Pārsūdzību izskatīšanas komitejas 2010. gada 22. septembra lēmumu;

prasījumi par 2009. gada novērtējuma ziņojuma, 2010. gada 25. marta lēmuma par atteikumu paaugstināt amatā un “visu saistīto, sekojošo un pirms tam pieņemto aktu” atcelšanu nav jāizskata;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Investīciju banka sedz savus, kā arī atlīdzina C. De Nicola tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 186, 25.6.2011., 35. lpp.