Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 18. decembra 2015 – De Nicola/EIB

(vec F-45/11)1

(Verejná služba – Zamestnanci EIB – Hodnotenie – Hodnotiaca správa za rok 2009 – Protiprávnosť rozhodnutia odvolacieho výboru – Zamietnutie povýšenia – Zastavenie konania)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, avocat)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: G. Nuvoli a T. Gilliams, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Návrh smerujúci k zrušeniu hodnotiacej správy žalobcu za rok 2009 v časti, v ktorej mu neprideľuje hodnotenie A alebo B+, a v časti, v ktorej ho neodporúča na povýšenie do funkcie D

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie odvolacieho výboru Európskej investičnej banky z 22. septembra 2010 sa zrušuje.

2.    Konanie o návrhoch smerujúcich k zrušeniu hodnotiacej správy za rok 2009, rozhodnutia z 25. marca 2010 o zamietnutí povýšenia a „všetkých spojených, nasledujúcich a predchádzajúcich aktov“ sa zastavuje.

3.     V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Európska investičná banka je povinná znášať svoje vlastné trovy konania a trovy konania, ktoré vznikli C. De Nicola.

____________

1 Ú. v. EÚ C 186, 25.6.2011, s. 35.