Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. prosince 2015 –Bärwinkel v. Rada

(Věc F-118/14)1

„Veřejná služba – Úředníci – Reforma služebního řádu – Přechodná pravidla pro zařazení na určitý druh pracovního místa – Článek 30 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu – Pojem ‚akt nepříznivě zasahující do právního postavení‘ – Rozhodnutí uznávající zvláštní odpovědnost některých úředníků – Nezařazení jména žalobce na první seznam 34 úředníků uznaných jako úředníků nesoucích zvláštní odpovědnost – Požadavky kladené na postup před zahájením soudního řízení – Neexistence stížnosti ve smyslu čl. 90 odst. 2 služebního řádu – Článek 81 jednacího řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Wolfgang Bärwinkel (Brusel, Belgie) (zástupkyně: M. Casado García-Hirschfeld, advokátka)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: původně M. Bauer a E. Rebasti, zmocněnci, poté M. Bauer a M. Veiga, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady týkajících se zařazení úředníků platových tříd AD 9 až AD 14 na pracovní místa označená jako pracovní místa se zvláštní odpovědností typu „vedoucí oddělení nebo rovnocenné pracovní místo“ nebo „poradce nebo rovnocenné pracovní místo“ před 31. prosincem 2015 a neuvádějící žalobce mezi úředníky v tomto zařazení.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 26, 26.1.2015, s. 48.