Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 december 2015 – Bärwinkel mot rådet

(Mål F-118/14)1

(Personalmål – Tjänstemän – Ändring av tjänsteföreskrifterna – Övergångsbestämmelser avseende klassificering i tjänstekategorier - Artikel 30.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Begreppet åtgärd som går någon emot – Beslut om att vissa tjänstemän ska anses ha ett särskilt ansvar – Omständigheten att sökanden inte är upptagen i den första förteckningen över 34 tjänstemän som bedöms ha ett särskilt ansvar – Krav som avser det administrativa förfarandet – Avsaknad av klagomål i enlighet med artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna – Artikel 81 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Wolfgang Bärwinkel (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Casado García-Hirschfeld)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Bauer och E. Rebasti, därefter M. Bauer och M. Veiga)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av rådets beslut avseende placeringen av tjänstemän ur lönegraderna AD 9 till AD 14 som innehar tjänster som anses medföra särskilt ansvar i tjänstekategorin ”enhetschef eller liknande” eller ”rådgivare eller motsvarande” före den 31 december 2015 och av rådets beslut att inte inkludera sökanden bland de tjänstemän som kom i åtnjutande av denna lönegradsplacering.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 26, 26.1.2015, s.48.