Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (състав от един съдия) от 18 декември 2015 г. — De Nicola/ЕИБ

(Дело F-104/13)

(Публична служба — Персонал на ЕИБ — Психически тормоз — Процедура по разследване — Доклад на комисията по разследване — Неправилно определяне на психическия тормоз — Решение на председателя на ЕИБ да не предприема никакви действия по жалбата — Отмяна — Иск за обезщетение)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Щрасен, Люксембург) (представител: L. Isola, адвокат)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (представители: G. Nuvoli и F. Martin, A. Dal Ferro, адвокат)

Предмет

Искане за отмяна, от една страна, на писмото на председателя на ЕИБ, с което той, на първо място, не приема никакви мерки по отношение на психическия тормоз, на който жалбоподателят твърди, че е жертва от 20 години, на второ място, дава обяснение на всички изтъкнати факти, и на трето място, задължава жалбоподателя по същество да работи с „mentor“ и с „business partner“, и, от друга страна, на становището на комисията „Dignity at work“ от 14 март 2013 г.

Диспозитив

Отменя решението от 29 април 2013 г., с което председателят на Европейската инвестиционна банка отхвърля жалбата за психически тормоз на г-н De Nicola.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Европейската инвестиционна банка да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати направените от г-н De Nicola съдебни разноски.

____________