Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 18 grudnia 2015 r. – De Nicola / EBI

(Sprawa F-104/13)

(Służba publiczna – Personel EBI – Mobbing – Postępowanie dochodzeniowe – Sprawozdanie komitetu dochodzeniowego – Błędna definicja mobbingu – Decyzja prezesa EBI o nienadawaniu skardze dalszego biegu – Stwierdzenie nieważności – Skarga o odszkodowanie)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: G. Nuvoli i F. Martin, pełnomocnicy, adwokat A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności: po pierwsze, pisma prezesa EBI, na którego podstawie prezes nie podjął żadnych działań dotyczących mobbingu, jakiego skarżący doznawał od 20 lat, uzasadnił w nim wszystkie zgłoszone zdarzenia i zobowiązał zasadniczo skarżącego do pracy z „mentorem” i „partnerem biznesowym”, a po drugie opinii panelu „Dignity at work” z dnia 14 marca 2013 r.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 29 kwietnia 2013 r., mocą której prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego oddalił skargę C. De Nicoli o mobbing.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejski Banki Inwestycyjny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. De Nicolę.

____________