Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 17 декември 2015 г. — Bowles/BCE

(Дело F-94/14)1

(Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Членове на комитета по персонала — Възнаграждение — Заплата — Допълнително увеличение на заплатата — Допустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Carlos Bowles (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка (представители: E. Carlini, S. Camilleri и M. López Torres, B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Изпълнителния съвет на ЕЦБ да не предостави на жалбоподателя допълнително увеличение на заплатата в рамките на процедурата за годишно преразглеждане на заплатите и премиите за 2014 г.

Диспозитив

Отменя решението на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка от 25 февруари 2014 г. да не предостави на г-н Bowles допълнително увеличение на заплатата за 2014 г.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Европейска централна банка да понесе направените от нея съдебни разноски и тези на г-н Bowles.

____________

1 ОВ C 7, 12/01/2015 г., стр.49