Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. – Bowles / EBC

(Sprawa F-94/14)1

(Służba publiczna – Personel EBC – Członkowie komitetu pracowniczego – Wynagrodzenie – Pensja – Dodatkowa podwyżka wynagrodzenia – Kwalifikacja)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carlos Bowles (Frakfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele): E. Carlini, S. Camilleri i M. López Torres, pełnomocnicy, adwokat B. Wägenbaur)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji zarządu EBC o nieprzyznaniu skarżącemu dodatkowej podwyżki wynagrodzenia w ramach corocznego przeglądu wynagrodzeń i dodatków za rok 2014.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji zarządu EBC z dnia 25 lutego 2014 r. o nieprzyznaniu C. Bowlesowi dodatkowej podwyżki wynagrodzenia za rok 2014.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejski Bank Centralny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. Bowlesa.

____________

1 Dz.U. C 7 z 12.1.2015, s. 49.