Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 7. december 2015 – Probst mod Kommissionen

(Sag F-136/14) 1

(Personalesag – løn – udlandstillæg – artikel 4 i bilag VII til vedtægten – tidligere parlamentarisk assistent – Kommissionens afgørelse om tildeling af udlandstillæg til tidligere parlamentariske assistenter fra datoen for offentliggørelsen af meddelelsen til de ansatte – annullationsdom – nye og væsentlige faktiske omstændigheder – tidsbegrænset virkning – retskraft – administrative afgørelser, som er blevet endelige – ligebehandling)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Norbert Probst (Genval, Belgien) (ved advokat D. de Abreu Caldas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Currall og T.S. Bohr, derefter ved T.S. Bohr, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at tildele ham udlandstillæg med tilbagevirkende kraft, for så vidt som den tilbagevirkende kraft er begrænset til den 1. september 2013, idet sagsøgeren gør gældende, at Kommissionen skal tildele ham dette tillæg fra hans ansættelse i Kommissionen pr. 1. juli 1999

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Norbert Probst bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

____________

1     EUT C 34 af 2.2.2015, s. 54.