Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (състав от един съдия) от 18 декември 2015 г. — De Nicola/ЕИБ

(Дело F-82/12)1

(Публична служба — Персонал на ЕИБ — Оценка — Нов доклад за оценка за 2007 г. — Незаконосъобразност на решението на комитета по жалбите — Отказ за повишаване — Липса на основание за произнасяне)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Щрасен, Люксембург) (представител: L. Isola, адвокат)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) (представители: G. Nuvoli и F. Martin, A. Dal Ferro, адвокат)

Предмет

Искане за отмяна на решението на комитета по жалбите, с което е отхвърлена жалбата на жалбоподателя срещу резултата от втората обща оценка на изпълнението на неговите задачи за 2007 г.

Диспозитив

Отменя решението на комитета по жалбите на Европейската инвестиционна банка от 15 февруари 2012 г.

Липсва основание за произнасяне по исканията за отмяна на новия доклад за оценка за 2007 г.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Европейската инвестиционна банка да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати направените от г-н De Nicola съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 319, 20.10.2012 г., стр. 18.