Language of document :

Personalerettens dom (enedommer) af 18. december 2015 – De Nicola mod EIB

(Sag F-82/12) 1

(Personalesag – ansatte ved EIB – bedømmelse – ny bedømmelsesrapport for 2007 – appeludvalgets afgørelse ulovlig – afslag på forfremmelse – ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (ved G. Nuvoli og F. Martin, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af appeludvalgets afgørelse om at meddele afslag på sagsøgerens klage over resultatet af den anden samlede bedømmelse af hans arbejdsindsats i 2007

Konklusion

Den af appeludvalget ved Den Europæiske Investeringsbank trufne afgørelse af 15. februar 2012 annulleres.

Det er ufornødent at træffe afgørelse om påstanden om annullation af den nye bedømmelsesrapport for 2007.

I øvrigt frifindes EIB.

EIB bærer sine egne omkostninger og betaler de af Carlo De Nicola afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 319 af 20.10.2012, s. 18.