Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 – De Nicola/EIB

(Zaak F-82/12)1

(Openbare dienst – Personeel van de EIB – Beoordeling – Nieuw beoordelingsrapport over 2007 – Onwettigheid van het besluit van het beroepscomité – Weigering van bevordering – Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordigers: G. Nuvoli en F. Martin, gemachtigden, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het beroepscomité tot afwijzing van het bezwaar dat verzoeker tegen het resultaat van de tweede algehele beoordeling van zijn prestaties gedurende 2007 had ingediend

Dictum

Het besluit van het beroepscomité van de Europese Investeringsbank van 15 februari 2012 wordt nietig verklaard.

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over de vordering tot nietigverklaring van het nieuwe beoordelingsrapport over 2007.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Investeringsbank draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van De Nicola.

____________

1     PB C 319 van 20.10.2012, blz. 18.