Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 18. decembra 2015 – De Nicola/EIB

(vec F-82/12)1

(Verejná služba – Zamestnanci EIB – Hodnotenie – Nová hodnotiaca správa za rok 2007 – Protiprávnosť rozhodnutia odvolacieho výboru – Zamietnutie povýšenia – Zastavenie konania)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, avocat)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: G. Nuvoli a F. Martin, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia odvolacieho výboru, ktorým sa zamieta odvolanie žalobcu podané proti výsledku druhého celkového hodnotenia jeho pracovného výkonu za rok 2007

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie odvolacieho výboru Európskej investičnej banky z 13. februára 2012 sa zrušuje.

2.    Konanie o návrhoch smerujúcich k zrušeniu novej hodnotiacej správy za rok 2007 sa zastavuje.

3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Európska investičná banka je povinná znášať svoje vlastné trovy konania a trovy konania, ktoré vznikli C. De Nicola.

____________

1 Ú. v. EÚ C 319, 20.10.2012, s. 18.