Language of document :

Personalerettens kendelse (enedommer) af 18. december 2015 – De Nicola mod EIB

(Sag F-128/11) 1

(Personalesag – ansatte ved EIB – bedømmelse – bedømmelsesrapport 2010 – anfægtelse – interne procedure – betingelser – ophævelse af sagen – søgsmål – søgsmålsinteresse – ingen – rimelig frist – manglende overholdelse – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (ved G. Nuvoli og T. Gilliams, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

For det første påstand om annullation af EIB’s e-mails og afgørelser vedrørende den administrative procedure i forbindelse med bedømmelsen af sagsøgerens fortjenester i 2010, for det andet om annullation af den afgørelse, hvorved præsidenten for EIB afviste at indlede forligsproceduren for Forligsudvalget, for det tredje om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for 2010, for så vidt som han ikke tillægges bedømmelsen »exceptional performance« eller »very good performance«, og han ikke indstilles til forfremmelse til kategori D, og endelig en påstand om at EIB tilpligtes at betale erstatning for det lidte økonomiske og ikke-økonomiske tab

Konklusion

Sagen afvises.

Carlo De Nicola bærer sine egne omkostninger og betaler Den Europæiske Investeringsbanks omkostninger.

____________

1 EUT C af d. 3.3.2012, s. 21.