Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 18. detsembri 2015. aasta otsus – De Nicola versus Euroopa Investeerimispank (EIB)

(kohtuasi F-128/11)1

(Avalik teenistus – EIB töötajad – Hindamine – 2010. aasta hindamisaruanne – Vaidlustamine – Asutusesisene menetlus – Tingimused – Hagist loobumine – Hagi – Põhjendatud huvi – Puudumine – Mõistlik tähtaeg – Eiramine – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: G. Nuvoli ja T. Gilliams, advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Esiteks nõue tühistada EIB e-kirjad ja otsused haldusmenetluse kohta seoses hageja 2010. aasta tegevuse hindamisega; teiseks nõue tühistada EIB presidendi otsus mitte algatada lepituskomisjonis vastastikuse kokkuleppe menetlust; kolmandaks nõue tühistada iga-aastane hindamisaruanne 2010.aasta kohta, kuna talle ei panda hindeks „exceptional performanceˮ või „very good performanceˮ ega tehta ettepanekut edutada teda ametijärku D; ja lõpuks nõue kohustada EIB-d hüvitama talle tekkinud mittevaraline ja varaline kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta C. De Nicola kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja Euroopa Investeerimispanga kohtukulud.

____________

1     ELT C 65, 3.3.2012, lk 21.