Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 18 grudnia 2015 r. – De Nicola / EBI

(Sprawa F-128/11)1

(Służba publiczna – Personel EBI – Ocena – Sprawozdanie z oceny za 2010 r. – Zakwestionowanie – Procedury wewnętrzne – Przesłanki – Odstąpienie – Skarga – Interes prawny – Brak – Rozsądny termin – Niedochowanie – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: G. Nuvoli T. Gilliams, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, adwokat)

Przedmiot sprawy

Żądanie odnoszące się do, po pierwsze, stwierdzenia nieważności e-maili i decyzji EBI dotyczących postępowania administracyjnego w przedmiocie oceny pracy skarżącego w 2010 r., po drugie, stwierdzenia nieważności decyzji, którą Prezes EBI odmówił wszczęcia postępowania mediacyjnego, po trzecie, stwierdzenia nieważności oceny rocznej skarżącego za 2010 r. w zakresie w jakim nie otrzymał on oceny „exceptional performance” lub „very good performance” i nie zaproponowano jego awansu do funkcji D i wreszcie, zasądzenia od EBI odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną przez skarżącego

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Carlo De Nicola pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Europejski Bank Inwestycyjny

____________

1 Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 21.