Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (състав от един съдия) от 18 декември 2015 г. — De Nicola/ЕИБ

(Дело F-37/12)1

(Публична служба — Персонал на ЕИБ — Психически тормоз — Процедура по разследване — Доклад на комисията по разследване — Неправилно определяне на психическия тормоз — Решение на председателя на ЕИБ да не предприема никакви действия по жалбата — Отмяна — Иск за обезщетение)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Щрасен, Люксембург) (представител: L. Isola, avocat)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (представители: G. Nuvoli и T. Gilliams, A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Искане за отмяна, от една страна, на писмото на председателя на ЕИБ, с което той отхвърля, след запознаване със становището на комитета „Dignity at work“, подаденото от жалбоподателя оплакване за психически тормоз и, от друга страна, на заключенията в становището на посочения комитет, тъй като последният не установява наличие на психически тормоз.

Диспозитив

Отменя решението от 20 декември 2011 г., с което председателят на Европейската инвестиционна банка отхвърля жалбата за психически тормоз на г-н De Nicola.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Европейската инвестиционна банка да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати направените от г-н De Nicola съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 184, 23.6.2012 г., стр. 24.