Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 18 grudnia 2015 r. – De Nicola przeciwko EBI

(Sprawa F-37/12)1

(Służba publiczna – Personel EBI – Mobbing – Dochodzenie – Sprawozdanie komisji dochodzeniowej – Błędna definicja mobbingu – Decyzja prezesa EBI o nienadawaniu dalszego biegu postępowaniu w sprawie skargi – Stwierdzenie nieważności – Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: G. Nuvoli i T. Gilliams, pełnomocnicy, adwokat A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności pisma, którym Prezes EBI zadecydował, w następstwie sprawozdania komitetu „Dignity at work”, o oddaleniu doniesienia o mobbingu wniesionego przez stronę skarżącą oraz opinii wspomnianego komitetu w zakresie w jakim nie stwierdzono w niej, że strona skarżąca była ofiarą mobbingu.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 20 grudnia 2011 r. oddalającej skargę na mobbing C. De Nicoli.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. De Nicolę.

____________

1 Dz.U. C 184 z 23.6.2012, s. 24.