Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d'appel de Paris (Ranska) on esittänyt PVÄ – Carrefour Hypermarchés SAS v. ITM Alimentaire International SASU

(Asia C-562/15)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d'appel de Paris

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Carrefour Hypermarchés SAS

Vastapuoli: ITM Alimentaire International SASU

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko – – 12.12.2006 annetun direktiivin 2006/114/EY1 4 artiklan a ja c alakohtaa, jonka mukaan ”vertaileva mainonta on – – sallittua, jos – – se ei ole – – harhaanjohtavaa mainontaa – – [ja] siinä vertaillaan puolueettomasti näiden tavaroiden tai palvelujen yhtä tai useampaa olennaista, merkityksellistä, todennettavissa olevaa ja edustava piirrettä”, tulkittava siten, että liikeketjujen myymien tuotteiden hintavertailu on sallittua vain, jos tuotteet myydään samantyyppisissä tai samankokoisissa myymälöissä?

Onko se, että myymälät, joiden hintoja vertaillaan, ovat erikokoisia ja erityyppisiä, direktiivissä 2005/29/EY2 tarkoitettu olennainen tieto, joka on välttämättä saatettava kuluttajien tietoon?

Mikäli tähän vastataan myöntävästi, miten laajasti ja/tai millä välineellä tämä tieto on levitettävä kuluttajille?

____________

1 Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY (EUVL L 376, s. 21).

2 Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, s. 22)