Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal cour dʼappel de Paris (Francúzsko) 4. novembra 2015 – Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU

(vec C-562/15)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Carrefour Hypermarchés SAS

Odporkyňa v odvolacom konaní: ITM Alimentaire International SASU

Prejudiciálne otázky

Rozhodnúť, či sa má článok 4 písm. a) a c) smernice 2006/114/ES z 12. decembra 20061 [omissis], ktorý stanovuje, že „porovnávacia reklama je povolená, ak… nie je klamlivá… objektívne porovnáva jednu alebo viac podstatných, dôležitých, overiteľných a reprezentatívnych vlastností týchto tovarov a služieb“ vykladať v tom zmysle, že porovnávanie cien výrobkov predávaných v maloobchodných distribučných reťazcoch je povolené len vtedy, ak sa výrobky predávajú v predajniach rovnakého formátu alebo veľkosti;

Rozhodnúť, či skutočnosť, že predajne, ktorých ceny sa porovnávajú, sú odlišnej veľkosti a formátu, predstavuje podstatnú informáciu v zmysle smernice 2005/29/ES , ktorá musí byť nevyhnutne oznámená spotrebiteľovi;V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku rozhodnúť, aký má byť stupeň a/alebo spôsob poskytnutia tejto informácie spotrebiteľovi.

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. EÚ L 376, s. 21).     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES

a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, s. 2

2).