Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Paris (Francija) 4. novembra 2015 – Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU

(Zadeva C-562/15)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Carrefour Hypermarchés SAS

Nasprotna stranka v postopku: ITM Alimentaire International SASU

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 4(a) in (c) Direktive 2006/114/ES z dne 12. decembra 20061 , v skladu s katerim je „primerjalno oglaševanje dovoljeno, če […] ni zavajajoče […], objektivno primerja eno ali več bistvenih, pomembnih, preverljivih in reprezentativnih lastnosti takega blaga ali storitev“, razlagati tako, da je primerjava cene proizvodov, ki jih prodajajo trgovci na drobno, dovoljena le, če se proizvodi prodajajo v enakovrstnih trgovinah ali trgovinah enake velikosti?

Ali je dejstvo, da so trgovine, katerih cene se primerjajo, različnih vrst in velikosti, bistvena informacija v smislu Direktive 2005/29/ES , o kateri je treba nujno obvestiti potrošnika?Če je odgovor pritrdilen, koliko in/ali kako naj se razširja ta informacija pri potrošniku?

____________

1 Direktiva 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. Decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (UL L 376, str. 21). Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL L 149, str. 22).