Language of document : ECLI:EU:C:2015:262

Дело C‑96/14

Jean-Claude Van Hove

срещу

CNP Assurances SA

(Преюдициално запитване,
отправено от Tribunal de grande instance de Nîmes)

„Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи — Застрахователен договор — Член 4, параграф 2 — Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи — Изключване на клаузите, свързани с основния предмет на договора — Клауза, с която се гарантира поемането на плащанията на погасителните вноски по договор за жилищен кредит — Пълна неработоспособност на заемателя — Изключване на възможността да се ползва това покритие в случай на призната способност за упражняване на платена или неплатена дейност“

Резюме — Решение на Съда (трети състав) от 23 април 2015 г.

Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Директива 93/13 — Приложно поле — Клаузи, определящи основния предмет на договора, или отнасящи се до цената или до възнаграждението и доставяните като насрещна престация услуги или стоки — Понятие — Клауза, включена в застрахователен договор, свързан с договор за жилищен кредит, с която се гарантира поемането на плащанията на дължимите на заемодателя погасителни вноски при пълна неработоспособност на заемателя — Включване — Условия

(член 4, параграф 2 от Директива 93/13 на Съвета)

Член 4, параграф 2 от Директива 93/13 относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкува в смисъл, че клауза в застрахователен договор, с която се гарантира поемането на плащанията на дължимите на заемодателя погасителни вноски при пълна неработоспособност на заемателя, попада в изключението, предвидено в тази разпоредба, само ако запитващата юрисдикция установи, че:

–        – от една страна, с оглед на естеството, общата структура и разпоредбите на съвкупността от договори, към които спада договорът, в който е включена, както и на правния и фактическия им контекст тази клауза установява основен и определящ тази съвкупност от договори елемент, и

–        – от друга страна, посочената клауза е формулирана ясно и разбираемо, тоест тя е разбираема за потребителя не само от граматическа гледна точка, но и в договора е изложен прозрачно точният механизъм, предвиден в съответната клауза, както и отношението между този механизъм и механизма, предвиден в другите клаузи, така че потребителят може да предвиди въз основа на ясни и разбираеми критерии произтичащите за него икономически последици.

В този контекст може да бъде от значение и обстоятелството, че застрахователният договор е сред по-широк кръг от договори и е свързан с договорите за кредит. Всъщност при сключване на свързаните договори не би могло да се изисква от потребителя същата бдителност по отношение на обхвата на покритите от този застрахователен договор рискове, сякаш той е сключил по различен начин посочения договор и договорите за кредит.

(вж. точки 48 и 50 и диспозитива)